เครื่องช่วยฟังคุณภาพสูง

รู้จักกับ เครื่องช่วยฟัง

หลายท่านเข้าใจว่าเครื่องช่วยฟังเป็นเพียงเครื่องขยายเสียงเท่านั้น จึงไปหาซื้อที่ไหนก็ได้ น่าจะเหมือนกันหมด และนั่นคือความเข้าใจที่ไม่ถูกต้อง และอาจทำให้หูตึง และมีปัญหาการได้ยินมากกว่าเดิม

เครื่องช่วยฟังที่ดีควรเป็นระบบดิจิตอล ที่ไม่ใช่แค่ขยายเสียงทุกเสียงให้ดังขึ้น แต่ช่วยขยายระดับการได้ยินที่บกพร่องไป เพื่อให้เหมาะสมกับการดำเนินชีวิตประจำวันของแต่ละคน

ศูนย์บริการเครื่องช่วยฟังอินทิเม็กซ์ จึงเลือกใช้เครื่องช่วยฟังระบบดิจิตอลของเบอร์นาโฟน จากประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ที่มีมาตรฐานสากลจากการพัฒนาอย่างต่อเนื่องมากว่า 70 ปี และมีศูนย์บริการหลายประเทศทั่วโลก เพื่อให้ผู้ใช้งานได้รับความสะดวกสบายในทุกพื้นที่ จึงทำให้มั่นใจได้ว่าเป็นเครื่องช่วยฟังที่มีคุณภาพอย่างดี พร้อมให้บริการลูกค้าผู้ตรวจการได้ยินทุกท่านอย่างดีที่สุด

เครื่องช่วยฟัง

เครื่องช่วยฟังเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ขนาดเล็กที่สวมใส่ในหูหรือหลังใบหู เพื่อท่าหน้าที่ขยายเสียง จาก ภายนอกท่าให้ผู้ฟังรับรู้เสียงได้ดีหรือได้ยินมากขึ้นทั้งในสถานการณ์ที่เงียบสงบและมีเสียงดัง โดยเฉพาะผู้ที่ สูญเสียการได้ยินจะช่วยให้สามารถสื่อสารในชีวิตประจ่าวันได้(5) เครื่องช่วยฟัง ( Hearing aids) แบ่งเป็น 2
ประเภทเครื่องชวยฟังชนิดฟังเสียงทางอากาศ (Air conduction hearing aid) เป็นเครื่องที่ใส่ ไว้ที่หู โดยให้ เสียงผ่านเข้าทางช่องหูเครื่องช่วยฟังชนิดฟังเสียงทางกระดูก ( Bone conduction hearing aid) เป็นเครื่อง
ที่ใส่ไว้ที่หู โดยให้เสียงผ่านเข้าที่บริเวณหลังใบหู (mastoid) กรณีที่ผู้ป่วยไม่สามารถใส่เครื่องทางช่องหู เช่น รูหู
ตีบ ไม่มีรูหู ผู้ป่วยที่มีหนองไหลจากหูตลอดเวลา เป็นต้น เครื่องประเภทนี้ มีทั้งชนิดที่วางอยู่ภายนอก และชนิดที่แพทย์ต้องท่าการ ผ่าตัดเพื่อฝังไว้ที่กะโหลกศีรษะโดยมีตัวรับเสียงอยู่ภายนอก (Bone-Anchor HearingAid) ระบบเสียงของเครื่องช่วยฟังโดยทั่วไปมีสองระบบ ได้แก่ ระบบเสียงอนาลอก (analog) และระบบเสียงแบบดิจิตอล (digital) โดยระบบดิจิตอลนี้มีข้อดีคือมีสัญญาณเสียงที่ชัดเจน บางรุ่นสามารถปรับสัญญาณเสียงและระดับของการขยายเสียงที่มีความถี่ต่างๆ ปัจจุบันมีเครื่องช่วยฟังหลายชนิดซึ่งมีความแตกต่างกันทั้งขนาด ก่าลังขยาย ความดังสูงสุด และมีข้อบ่งชี้ในเครื่องช่วยฟังแต่ละชนิดที่แตกต่างกัน ชนิด

เครื่องช่วยฟังที่นิยมใช้กันในปัจจุบันส่วนใหญ่มี 3 ชนิดได้แก่

 1. แบบกล่อง (Body aid) มีความกว้างยาวประมาณ 2 เท่าของกล่องไม้ขีด ผู้ใช้จะใส่กล่องนี้ในกระเป๋าเสื้อแล้วมีสายไฟเล็ก ๆ ต่อมายังหูฟังที่เสียบในหูข้อดีคือ จับเหมาะมือ ปรับง่าย จึงเหมาะส่าหรับผู้สูงอายุ อีกทั้งมีราคาถูก และหากมีการสูญเสียการได้ยิน 2 ข้างเท่ากันสามารถใช้เครื่องเดียวได้โดยใช้วิธีการต่อสายแยกเข้าสองหู นอกจากนี้ยังมีก่าลังขยายมาก จึงเหมาะส่าหรับผู้ที่สูญเสียการได้ยินอย่างรุนแรง แต่ข้อเสียของเครื่องชนิดนี้คือ มีสาย รุงรัง จ่ากัดด้านการเคลื่อนไหว การฟังเสียงไม่เป็นธรรมชาติ เนื่องจากไมโครโฟนรับเสียงอยู่ที่บริเวณหน้าอก และท่าให้เห็นความพิการได้ชัดเจน
 2. เครื่องแบบทัดหลังใบหู (Behind the ear, BTE) ลักษณะเป็นกล่องขนาดนิ้วหัวแม่มือ โค้งเข้ากับหลังใบหูแล้วมีท่อพลาสติกต่อเข้า กับหูฟังที่เสียบในหูเป็นเครื่องที่กะทัดรัด ไม่เกะกะรุงรังเพราะไม่มีสาย แต่มีราคาสูงปุ่มกดปรับระดับเสียงมีจนาดเล็กท่าให้เกิดความไม่สะดวกในการปรับโดยเฉพาะผู้ใช้ที่เป็นกลุ่มผู้สูงอายุ ทั้งนี
  สามารถใช้ได้กับผู้ที่มีกาสูญเสียการได้ยินน้อยไปจนถึงการสูญเสียการได้ยินระดับรุนแรง
 3. เครื่องชนิดสั่งท่าขนาดเล็กใส่ในหู (Custom- made hearing aid ) แบ่งเป็น แบบใส่ในหู (In the ear,ITE) แบบสอดในช่องหู มีสองขนาดคือ (In the canal,ITC) และ A Completely-in-Canal (CIC) เครื่องช่วยฟังชนิดนี้ ต้องมีการสั่งท่าเฉพาะรายเพราะต้องมีการพิมพ์แบบหูเพื่อให้เข้ากับลักษณะหูของผู้ใช้ ข้อดีคือมีการฟังเสียงที่เป็นธรรมชาติ และเห็นความพิการน้อยลงเนื่องจากตัวเครื่องมีขนาดเล็กจิ๋ว โดยเฉพาะ CIC แต่เครื่องช่วยฟังชนิดนี้ใช้ได้เฉพาะผู้ที่มีการสูญเสียการได้ยินไม่มากคือต่่ากว่า 70 dB

ส่วนใหญ่การเลือกใช้เครื่องช่วยฟังแต่ละชนิดนั้น ผู้ป่วยที่สูญเสียการได้ยินต้องได้รับค่าแนะน่าจากนักโสตสัมผัสวิทยา เพื่อให้แน่ใจว่าเครื่องช่วยฟังนั้นเหมาะกับผู้ใช้จริง รวมทั้งการเรียนรู้การใช้ การดูแลรักษาเครื่องการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเมื่อเครื่องขัดข้อง และการติดตามผลการใช้เครื่องเป็นระยะๆ เพราะในขณะใช้เครื่องอาจเกิดโรคหูอย่างอื่นแทรกซ้อน อาจจะท่าให้หูเสียมากขึ้น ความสามารถในการฟังเสียงลดลง อาจต้องพบแพทย์เพื่อพิจารณารักษาหรือท่าการปรับเครื่องใหม่ให้เหมาะกับการสูญเสียการได้ยินที่เปลี่ยน

ประเภทของเครื่องช่วยฟัง

Behind-The-Ear
(BTE)

ประเภททัดหลังหู Behind-The-Ear (BTE) มีหลายขนาดขึ้นอยู่กับกำลังขยาย โดยมีท่อนำเสียงเชื่อมต่อช่องหูกับเครื่องช่วยฟัง

In-The-Ear
(ITE)

ประเภทในช่องหู In-The-Ear (ITE) สามารถใส่เข้าไปในช่องหูได้โดยที่ไม่ต้องมีสายนำเสียงมีหลายขนาดขึ้นอยู่กับกำลังขยาย

Receiver-In-The-Ear
(RITE)

ประเภทลำโพงในช่องหู Receiver-In-The-Ear (RITE) นำเอาข้อดีของประเภททัดหลังหูและประเภทในช่องหูมารวมกัน

5 ระดับที่เหมาะสม

เทคโนโลยีล้ำหน้า ในราคาที่เข้าถึง

เครื่องช่วยฟังระดับที่ 1 พร้อมต้อนรับทุกคนเข้าสู่โลกแห่งการได้ยินที่มีคุณภาพ การฟังเสียงได้อย่างเป็นธรรมชาติ การเข้าใจคำพูดในสถาณการณ์เสียงรบกวนต่างๆ

เทคโนโลยีในการตัดเสียงรบกวนออกจะทำให้คุณได้ยินเสียงพูดได้ชัดเจนยิ่งขึ้น พร้อมโปรแกรมภายในเครื่องที่จะช่วยปรับการได้ยินให้เหมาะสมกับชีวิตประจำวันของแต่ละคน เป็นเครื่องช่วยฟังที่มีเทคโนโลยีล้ำหน้า ในราคาที่ทุกคนเข้าถึง

 เพื่อการสื่อสาร ในทุกการเชื่อมต่อ

ส่วนผสมที่ลงตัวของการได้ยินที่มีคุณภาพ ในการเชื่อมต่อแบบไร้สาย พร้อมราคาที่คุ้มค่า ได้ถูกรวมอยู่ในเครื่องช่วยฟังระดับที่ 3 ที่จะทำให้คุณรับรู้เสียงได้อย่างเป็นธรรมชาติในทุกสถานการณ์

ด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพตัดเสียงรบกวนจึงทำให้ผู้ใช้งานฟังเสียงพูดได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น และด้วยระบบการเชื่อมต่อแบบไร้สายจึงทำให้สามารถฟังอุปกรณ์ต่างๆ ได้อย่างสะดวกสบาย ไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือ และโทรทัศน์จึงเป็นเครื่องช่วยฟังที่ยอดเยี่ยมสำหรับการสื่อสารในทุกการเชื่อมต่อแบบไร้สาย และมีราคาที่สมเหตุสมผล

ให้ชีวิตมีแต่ความสะดวกสบาย

ก้าวสู่อีกระดับของเทคโนโลยีการได้ยิน เครื่องช่วยฟังระดับที่ 5 จะทำให้คุณรับรู้เสียงได้อย่างเป็นธรรมชาติกว่าที่เคย สะดวกสบายในทุกการสนทนาโดยไม่ต้องเหนื่อยในการแยกแยะเสียงพูดออกจากเสียงรบกวน

ด้วยระบบที่ล้ำหน้าในการตัดเสียงรบกวนได้leftระสิทธิภาพ แม้เสียงช้อนส้อมกระทบกันหรือเสียงเปิดอ่านหนังสือพิมพ์ ก็ไม่สามารถมารบกวนคุณในการฟังเสียงพูดของอีกฝ่ายได้ พร้อมการเชื่อมต่อแบบไร้สายที่มากกว่าเดิม ไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์ โทรทัศน์ เครื่องเล่นเพลง และอีกหลายอย่าง และสำหรับผู้ที่ใส่เครื่องช่วยฟัง 2 ข้าง ก็สามารถควบคุมการทำงานได้ในครั้งเดียว จึงเป็นคุณภาพการได้ยินที่สมบูรณ์แบบสำหรับผู้ที่ต้องการความสะดวกสบายในชีวิตประจำวัน

ตอบสนองได้ทุกจังหวะชีวิต

ไม่ว่าสถานการณ์ไหน เครื่องช่วยฟังระดับที่ 7 ก็มีระบบปรับอัตโนมัติให้เหมาะกับทุกเสียง ไม่ว่าจะเป็นพูด เสียงรอบข้าง หรือเสียงเพลง ก็สามารถฟังและสื่อสารได้อย่างราบรื่นมากยิ่งขึ้น

เครื่องช่วยฟังสามารถช่วยให้ฟังเสียงที่มีคลื่นความถี่สูงได้สบายหู ไม่ว่าจะเป็นเสียงนกร้อง หรือเสียงเด็ก และช่วยช่วยตัดเสียงรบกวนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น แม้กระทั่งเสียงลม ผู้ใช้งานจะเพลิดเพลินในการใช้ชีวิตประจำวันกับระบบปรับการได้ยินที่หลากหลาย นับว่าเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมสำหรับผู้ที่ชอบการใช้งานง่าย พร้อมระบบปรับอัตโนมัติให้เหมาะสมกับทุกสถานการณ์ เพื่อความสะดวกสบายสูงสุดของทุกคน

นวัตกรรมในฝัน ที่มีอยู่จริง

เครื่องช่วยฟังระดับที่ 9 มาพร้อมกับเทคโนโลยีชั้นนำที่พร้อมตอบสนองการได้ยินในทุกสถานการณ์ของชีวิต ระบบการจับทิศทางเสียงพูดจะช่วยทำให้การสนทนาหลายคนเป็นเรื่องที่ง่ายยิ่งขึ้น

เมื่อเปลี่ยนสภาพแวดล้อมในการฟัง ระบบอัตโนมัติจะปรับการทำงานอย่างรวดเร็ว พร้อมประสิทธิภาพในการฟังเสียงเพลงและชมภาพยนต์ได้ดีกว่าเครื่องช่วยฟังทุกรุ่น การเชื่อมต่อแบบไร้สายที่มีให้เลือกในทุกไลฟ์สไตล์ไม่ว่าจะเป็นนักดนตรีหรือนักธุรกิจ จึงเป็นเครื่องช่วยฟังในฝันที่จะช่วยเติมเต็มทุกคุณภาพชีวิตของทุกคน

กรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเครื่องช่วยฟังเพิ่มเติม

ปัจจุบันคุณประกอบอาชีพอะไร
คุณสนใจสอบถามข้อมูลนี้ให้กับใคร :
คุณเคยรับการตรวจการได้ยินหรือไม่
ปัจจุบันคุณใช้เครื่องช่วยฟังอยู่หรือไม่
คุณต้องการให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับผ่านช่องทางใด
หากให้เจ้าหน้าที่ติดต่อทางเบอร์โทรศัพท์คุณสามารถกำหนดเวลาที่สะดวกติดต่อกลับได้
 • - กรุณาเลือกช่วงเวลา -
 • ไม่ระบุเวลา
 • 8.00น.-9.00น.
 • 9.00น.-10.00น.
 • 10.00น.11.00น.
 • 11.00น-12.00น..
 • 12.00น.-13.00น.
 • 13.00น. - 14.00น.
 • 14.00น. - 15.00น.
 • 15.00น. - 16.00น.
 • 16.00น. - 17.00น.
 • 17.00น. - 18.00น.

บทความการได้ยิน

Back to top