ศูนย์บริการ เครื่องช่วยฟัง อินทิเม็กซ์

เครื่องช่วยฟัง

เลือก เครื่องช่วยฟัง ที่เหมาะสำหรับคุณ
โดย Hearing Coach ผู้เชี่ยวชาญด้านการได้ยิน
ทำหน้าที่ออกแบบการได้ยินสำหรับคุณโดยเฉพาะ
เพื่อการได้ยินดี สุขภาพดี

ข้อมูล เครื่องช่วยฟังแบบต่างๆ 

เครื่องช่วยฟังแบบ
ทัดหลังหู

เครื่องช่วยฟังแบบ
ลำโพงในหู

เครื่องช่วยฟังแบบ
ใส่ในหู

เครื่องช่วยฟังแบบ
ฝังในกระดูก

เครื่องช่วยฟัง

เครื่องช่วยฟัง

การฟื้นฟูสมรรถภาพด้วยการใช้เครื่องช่วยฟัง


เป็นวิธีการที่ช่วยให้ผู้สูญเสียการได้ยินสามารถฟัง สื่อสาร และเพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินชีวิตประจำวัน นอกจากนี้เครื่องช่วยฟังสามารถช่วยให้ ผู้ที่มีปัญหาทางการได้ยินสามารถได้ยินมากขึ้นทั้งในสถานการณ์ที่เงียบสงบและมีเสียงดังอย่างไร ก็ตามการเข้าถึงเครื่องช่วยฟังยังเป็นปัญหาของผู้มีปัญหาทางการได้ยินทั่วโลก โดยมีสาเหตุหลักคือ จำนวนเครื่องช่วยฟังที่ไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้ โดยในปี ค.ศ. 2011 องค์การอนามัยโลก ประมาณการว่าในประเทศกำลังพัฒนามีผู้มีปัญหาด้านการได้ยินร้อยละ 20 หรือประมาณ 72 ล้านคน ที่มีความต้องการใช้เครื่องช่วยฟัง แต่อย่างไรก็ตามพบว่าเครื่องช่วยฟังมีเพียงพอต่อความต้องการเพียง ร้อยละ 10 เท่านั้นและเมื่อพิจารณาเฉพาะ ในกลุ่มประเทศกำลังพัฒนามีผู้มีปัญหาที่สูญเสียการได้ยิน และมีความจำเป็นต้องใช้เครื่องช่วยฟังเพียงร้อยละ 3 เท่านั้นที่ได้รับเครื่องช่วยฟังสำหรับ ประเทศไทยจากข้อมูลการสำรวจความมีปัญหาปี พ.ศ. 2550 พบว่าคนมีปัญหาทางการได้ยินและ สื่อความหมายมีสัดส่วนการใช้อุปกรณ์และเครื่องช่วยฟังเพียงร้อยละ 18 เท่านั้น โดยในกลุ่มวัยแรงงาน (อายุ 15–59 ปี) และวัยสูงอายุ (อายุ 60 ปีขึ้นไป) มีสัดส่วนการใช้อุปกรณ์และเครื่องช่วยฟัง ร้อยละ 9 และร้อยละ 25 ตามลำดับ การให้บริการเครื่องช่วยฟังในประเทศไทย ผู้มีปัญหาทางการได้ยินสามารถขอรับบริการเครื่องช่วยฟังได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายจากสถานพยาบาลภายใต้เงื่อนไขของสิทธิประกันสุขภาพแต่ละระบบ โดยในส่วนของระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้มีการสนับสนุนงบประมาณค่าใช้จ่ายในการจัดหา อุปกรณ์เครื่องช่วยฟังให้กับหน่วยบริการที่ผ่านการตรวจประเมินความพร้อมในการให้บริการ เครื่องช่วยฟัง ดังนั้นการศึกษานี้จึงมุ่งเน้นทำการศึกษาสถานการณ์การใช้เครื่องช่วยฟัง ระบบบริการภายหลังจากผู้มีปัญหาได้รับเครื่องช่วยฟัง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้เครื่องช่วยฟัง รวมถึงภาระ งบประมาณหากภาครัฐต้องสนับสนุนสิทธิประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องช่วยฟังเพิ่มเติมข้อมูลเครื่องช่วยฟัง


เครื่องช่วยฟัง (Hearing aids) เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ขนาดเล็กที่สวมใส่ในหูหรือหลังใบหู เพื่อทำหน้าที่ขยายเสียงจากภายนอกทำให้ผู้ฟังรับรู้เสียงได้ดี หรือได้ยินมากขึ้นทั้งในสถานการณ์ที่เงียบ สงบและมีเสียงดัง โดยเฉพาะผู้ที่สูญเสียการได้ยินจะช่วยให้สามารถสื่อสารในชีวิตประจำวันได้ เครื่องช่วยฟัง แบ่งเป็น 2 ประเภทคือเครื่องช่วยฟังชนิดฟังเสียงทางอากาศ (Air Conduction Hearing Aid) เป็นเครื่องที่ใส่ไว้ที่หูโดยให้เสียงผ่านเข้าทางช่องหู และเครื่องช่วยฟังชนิดฟังเสียงทางกระดูก (Bone Conduction Hearing Aid) เป็นเครื่องที่ใส่ไว้ที่หูโดยให้เสียงผ่านเข้าที่บริเวณหลังใบหู (mastoid) ใช้ในกรณีที่ผู้ป่วยไม่สามารถใส่เครื่องทางช่องหู เช่น รูหูตีบ ไม่มีรูหู ผู้ป่วยที่มีหนองไหลจากหู ตลอดเวลา เครื่องช่วยฟังประเภทดังกล่าว มีทั้งชนิดที่วางอยู่ภายนอก และชนิดที่แพทย์ต้องท าการ ผ่าตัดเพื่อฝังไว้ที่กะโหลกศีรษะโดยมีตัวรับเสียงอยู่ภายนอก (Bone-Anchor Hearing Aid) ระบบเสียง ของเครื่องช่วยฟังโดยทั่วไปมีสองระบบ ได้แก่ ระบบเสียงแอนาล็อก (analog) และระบบเสียงดิจิทัล (digital) ข้อดีของระบบดิจิทัลคือมีสัญญาณเสียงที่ชัดเจน บางรุ่นสามารถปรับสัญญาณเสียงและระดับ ของการขยายเสียงที่มีควาดมถี่ต่าง ๆ ปัจจุบันเครื่องช่วยฟังมีหลายชนิด โดยมีความแตกต่างกันทั้ง ขนาด ก าลังขยาย ความดังสูงสุด และมีข้อบ่งชี้ในเครื่องช่วยฟังแต่ละชนิดที่แตกต่างกัน ชนิดเครื่องช่วย ฟังที่นิยมใช้กันในปัจจุบันส่วนใหญ่มี 3 ชนิด ได้แก่เครื่องแบบกล่อง (Body Aid) มีความกว้างยาวประมาณ 2 เท่าของกล่องไม้ขีดไฟ มีสายไฟ ขนาดเล็กต่อมายังหูฟังที่เสียบในหู เครื่องช่วยฟังชนิดนี้มีข้อดีคือจับเหมาะมือ ปรับง่าย จึงเหมาะสำหรับ ผู้สูงอายุ อีกทั้งมีราคาถูก และหากมีการสูญเสียการได้ยิน 2 ข้างเท่ากันสามารถใช้เครื่องเดียวได้โดยใช้ วิธีการต่อสายแยกเข้าสองหู นอกจากนี้ยังมีกำลังขยายมาก จึงเหมาะสำหรับผู้ที่สูญเสียการ ได้ยิน ระดับรุนแรง แต่ข้อเสียของเครื่องชนิดนี้คือ มีสายรุงรัง จำกัดด้านการเคลื่อนไหว การฟังเสียง ไม่เป็น ธรรมชาติ เนื่องจากไมโครโฟนรับเสียงอยู่ที่บริเวณหน้าอก และทำให้เห็นความมีปัญหาได้ชัดเจน
เครื่องช่วยฟังแบบทัดหลังใบหู (Behind The Ear, BTE) ลักษณะเป็นกล่องขนาดนิ้วหัวแม่มือ โค้งเข้า กับหลังใบหูแล้วมีท่อพลาสติกต่อเข้ากับหูฟังที่เสียบในหู เป็นเครื่องที่กะทัดรัด ไม่เกะกะรุงรังเพราะ ไม่มีสาย แต่มีราคาสูง ปุ่มกดปรับระดับเสียงมีขนาดเล็กทำให้เกิดความไม่สะดวกในการปรับโดยเฉพาะ รายงานการศึกษาระบบบริการหลังการให้เครื่องช่วยฟังและการใช้เครื่องช่วยฟังในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ผู้ใช้ที่เป็นกลุ่มผู้สูงอายุ ทั้งนี้สามารถใช้ได้กับผู้ที่มีกาสูญเสียการได้ยินน้อยไปจนถึงการสูญเสียการได้ ยินระดับรุนแรง
เครื่องชนิดสั่งทำขนาดเล็กใส่ในหู (Custom- Made Hearing Aid ) แบ่งเป็น 3 ประเภทคือ In The Ear (ITE), In The Canal (ITC) และ A Completely-in-Canal (CIC) เครื่องช่วยฟังชนิดนี้ ต้องมี การสั่งท าเฉพาะรายเพราะต้องมีการพิมพ์แบบหูเพื่อให้เข้ากับลักษณะหูของผู้ใช้ ข้อดีคือมีการฟังเสียงที่ เป็นธรรมชาติ และเห็นความมีปัญหาน้อยลงเนื่องจากตัวเครื่องมีขนาดเล็กจิ๋ว โดยเฉพาะ CIC แต่ เครื่องช่วยฟังชนิดนี้ใช้ได้เฉพาะผู้ที่มีการสูญเสียการได้ยินไม่มากคือต่ำกว่า 70 เดซิเบล


การเลือกใช้เครื่องช่วยฟังแต่ละชนิด


ผู้ป่วยที่สูญเสียการได้ยินต้องได้รับคำแนะนำจาก นักโสตสัมผัสวิทยา เพื่อให้แน่ใจว่าเครื่องช่วยฟังนั้นเหมาะกับผู้ใช้จริง รวมทั้งการเรียนรู้การใช้ การดูแล รักษาเครื่อง การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเมื่อเครื่องขัดข้อง และการติดตามผลการใช้เครื่องเป็นระยะ ๆ เพราะในขณะใช้เครื่องช่วยฟังอาจเกิดโรคหูอย่างอื่นแทรกซ้อน ทำให้หูเสียมากขึ้น ความสามารถใน การฟังเสียงลดลง และต้องพบแพทย์เพื่อพิจารณารักษาหรือทำการปรับเครื่องใหม่ให้เหมาะกับการ สูญเสียการได้ยินที่เปลี่ยนไปเครื่องช่วยฟังทุกชนิดต้องอาศัยแบตเตอรี่เครื่องช่วยฟัง หรือถ่านเครื่องช่วยฟังในการให้พลังงานแก่เครื่องช่วยฟัง โดยถ่านของเครื่องช่วยฟังแบ่งออกเป็น 2 ชนิดคือ
ถ่านเครื่องช่วยฟังก้อน ถ่านเครื่องช่วยฟังชนิดนี้ใช้กับเครื่องช่วยฟังชนิดแบบกล่อง ซึ่งเป็นลักษณะถ่านทั่เครื่องช่วยฟังวไปทั้งแบบ AA และ AAA มีกำลังไฟขนาด 1.4–1.5 โวลต์ มีข้อดีคือสามารถหาซื้อได้ง่าย และราคาถูก ถ่านเครื่องช่วยฟังชนิด Zink air ถ่านเครื่องช่วยฟังชนิดนี้ใช้กับเครื่องช่วยฟังแบบทัดหลังใบหู และชนิดสั่งทำขนาดเล็กใส่ ในหู โดยใช้สารสังกะสีเป็นวัตถุดิบ โดยสารสังกะสีเป็นสารที่ไม่เป็นอันตรายต่อร่างกาย เป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม ย่อยสลายได้ง่าย ให้กระแสไฟสูงอย่างสม่ำเสมอตลอดระยะเวลาการใช้งาน มีอายุการ ใช้งานที่ยาวนานกว่า และยังเก็บไว้ได้นานกว่า ถ่านชนิดนี้ก่อนใช้งานจะถูกปิดด้วยสติกเกอร์
รายงานการศึกษาระบบบริการหลังการให้เครื่องช่วยฟังและการใช้เครื่องช่วยฟังในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ แผ่นกระดาษวงกลมสีต่าง ๆ จากโรงงาน บริเวณด้านขั้วบวกจุดตรงกลางซึ่งจะมีรูเล็กขนาดเท่าปลาย เข็มเพื่อป้องกันไม่ให้ออกซิเจนในอากาศเข้าไปทำปฏิกิริยากับถ่านเครื่องช่วยฟังก่อนใช้งาน เมื่อดึงกระดาษออก ออกซิเจนในอากาศจะผ่านรูนี้เข้าไปกระตุ้นให้ถ่านเครื่องช่วยฟังอยู่ในภาวะพร้อมใช้งาน ถ้าหากเปิดทิ้งไว้โดยไม่ใช้งานนานไปถ่านเครื่องช่วยฟังจะเสื่อมหรือมีอายุใช้งานที่สั้นลง เมื่อแกะสติกเกอร์ออกแล้วแม้จะปะติดเข้าไปใหม่จะไม่ ทำให้ถ่านเครื่องช่วยฟังมีอายุใช้งานนานขึ้น ถ่านเครื่องช่วยฟังชนิดนี้มีขนาดแตกต่างกันตามขนาดเครื่องช่วยฟังแต่ละรุ่น แต่ที่นิยม ใช้กันทั่วไปมี 4 ขนาดคือ เบอร์ 10, 13, 312 และ 675 (รูป 2) โดยแต่ละเบอร์จะมีสีที่เป็นมาตรฐานถ่าน เครื่องช่วยฟัง นอกจากนี้ถ่าน Zink air จะให้ก าลังไฟขนาด 1.4 -1.45 โวลต์ต่างจากถ่านนาฬิกา หรือ ถ่านไฟฉายทั่วไปที่ให้กำลังไฟ 1.5 โวลต์ ถ้านำถ่านนาฬิกาไปใช้กับเครื่องช่วยฟังจะทำให้เครื่องช่วยฟัง ได้รับไฟแรงเกินไป แอมปลิไฟร์ซึ่งเป็นไมโครชิพจะเสียง่าย ทำให้เครื่องชำรุดง่าย ถ่านเครื่องช่วยฟังชนิดนี้ไม่สามารถ หาซื้อได้ตามร้านค้าทั่วไป แต่มีจำหน่ายตามร้านขายเครื่องช่วยฟัง สถานพยาบาลที่มีการบริการ เครื่องช่วยฟัง หรือตามเวปไซต์ www.intimexhearing.com โดยมีราคาเฉลี่ยประมาณ 300 บาทต่อแผงโดย 1 แผงบรรจุ 6 ก้อน ปัจจุบันผู้ใช้เครื่องช่วยฟังทั้งสามสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพต้องเสียค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเอง


เกณฑ์ในการใส่เครื่องช่วยฟังส่าหรับผู้บกพร่องทางการได้ยิน


1. สูญเสียการได้ยิน 2 หูและมีการได้ยินที่ยังคงหลงเหลืออยู่ ในหูข้างที่ได้ยินกว่าหลังสิ้นสุดการรักษาด้วยยาหรือการผ่าตัด และมีลักษณะใดลักษณหนึ่ง คือ
1.1) ไม่สามารถรักษาให้หายได้ด้วยการผ่าตัด หรือมีข้อห้ามในการผ่าตัดหรือปฏิเสธการผ่าตัด
1.2) สูญเสียการได้ยินแบบประสาทหูเสื่อมอย่างเฉียบพลันหลังการรักษาด้วยยาอย่างต่อเนื่องมากกว่า 100 วัน
1.3) การสูญเสียการได้ยินเป็นอุปสรรคต่อการสื่อความหมาย และการด่ารงชีวิตประจ่าวันหรือท่าให้คุณภาพชีวิตลดลง
1.4) การสูญเสียการได้ยินเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาภาษาและการพูดหรือมีความมีปัญหาการได้ยินซ้อน
2. ระดับการสูญเสียการได้ยินมีการสูญเสียงการได้ยินทั้งสองข้าง โดยข้างที่ดีกว่าจะต้องมีค่าเฉลี่ยของระดับ
การได้ยินทางอากาศ (Air Conduction Threshold) ของความถี่ 500, 1,000 และ 2,000 เฮิรตซ์ (Hertz:Hz)
เท่ากับหรือมากกว่า 40 เดซิเบล (dB) ทั้งนี้ต้องตรวจวัดโดยใช้วิธีการตรวจการได้ยินตามมาตรฐานวิชาชีพ


การเลือกและการประเมินเครื่องช่วยฟัง


โสต สอ นาสิกแพทย์ นักเวชศาสตร์การสื่อความหมาย เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์ที่ท่างานภายใต้การก่ากับดูแลของโสต ศอ นาสิกแพทย์ หรือนักเวชศาสตร์การสื่อความหมายเป็นผู้เลือกเครื่องช่วยฟังที่เดหมาะสมให้กับผู้สูญเสียการได้ยิน ทั้งนี้ผู้สูญเสียการได้ยินมีสิทธิ์เลือกรับเครื่องช่วยฟังได้ ส่วนการใช้เครื่องช่วยฟัง 1 ข้างหรือ 2 ข้างขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้ให้บริการ โดยค่านึงถึงระดับการได้ยิน ความมีปัญหาซ้อน อาชีพ และการด่ารงชีวิตของผู้สูญเสียการได้ยิน
 รายการอุปกรณ์เครื่องช่วยฟัง ตามประกาศส่านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการ และอัตราค่าใช้จ่ายเพื่อบริการฟื้นฟูสมรรถภาพและอุปกรณ์เครื่องช่วยฟัง ส่าหรับคนมีปัญหาทางการได้ยินในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557(18) และประกาศส่านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่องรายการอุปกรณ์อวัยวะเทียมและข้อบ่งชี้ในการบ่าบัดรักษาโรค พ.ศ. 2557 (19) ได้ก่าหนดรายการอุปกรณ์เครื่องช่วยฟังในระบบหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ ตาราง 1
ตาราง 1 ประเภทและราคาอุปกรณ์เครื่องช่วยฟังในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
รหัส ประเภท ก่าลังขยายสูงสุด (Peak Gain)
ราคาอุปกรณ์ ค่าบริการทางการแพทย์
2505 แบบกล่องระบบดิจิตอล 50–90 dB. 6,000 3,000
2506 แบบกล่องระบบอนาล็อก 50–90 dB. 4,000 3,000
2507 แบบทัดหลังหูระบบดิจิตอล 40–90 dB. 9,000 3,000
2508 แบบใส่ในช่องหูระบบดิจิตอล 30–70 dB. 11,000 1,500
2509 แบบน่าเสียงผ่านกระดูกแบบหูเดียวระบบดิจิตอลไม่ต่่ากว่า 60 dB. 11,000 1,500


ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้งานเครื่องช่วยฟัง


ในผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านการได้ยิน เครื่องช่วยฟังจัดเป็นอุปกรณ์ชนิดหนึ่งที่สามารถช่วยให้ผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านการได้ยินสามารถเข้าใจสิ่งที่ฟังและยังเพิ่มคุณภาพชีวิตจากการฟังได้ แต่อย่างไรก็ตามพบว่ายังมีผู้ป่วยจ่านวนไม่น้อยที่มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้เครื่องช่วยฟัง ในสหรัฐอเมริกาพบว่า 26% ของผู้ที่ใช้เครื่องช่วยฟัง ใช้เครื่องช่วยฟังน้อยกว่า 4 ชั่วโมงต่อวัน ในอังกฤษ 22% ของผู้ใช้เครื่องช่วยฟังหยุดใช้เครื่องช่วยฟัง ในออสเตรเลีย 24% ของผู้ที่เป็นเจ้าของเครื่องช่วยฟัง ไม่ได้ใช้เครื่องช่วยฟังมีการศึกษาถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้เครื่องช่วยฟัง พบว่าปัจจัยที่มีผลให้ผู้ป่วยประสบความส่าเร็จในการใช้เครื่องช่วยฟังได้แก่ ผู้ป่วยที่มีอายุน้อยเมื่อเทียบกับผู้ป่วยอายุมาก ผู้ป่วยที่ไม่ได้รับเบี้ยเลี้ยงเทียบกับผู้ป่วยที่ได้รับเบี้ยเลี้ยง ผู้ป่วยที่อาศัยร่วมกับผู้อื่นเทียบกับผู้ป่วยที่อยู่คนเดียว ผู้ป่วยที่มองเห็นปกติเทียบกับผู้ป่วยที่การมองเห็นผิดปกติ ผู้ป่วยที่สุขภาวะโรคดีเมื่อเทียบกับผู้ป่วยที่มีสุขภาวะโรคไม่ดี ผู้ป่วยที่มีความจ่าดีเทียบกับผู้ป่วยที่มีความจ่าไม่ดี ผู้ป่วยที่มีความสามารถในการฟังสูงกว่าเมื่อเทียบกับผู้ป่วยที่มีความสามารถในการฟังต่่ากว่า ผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านการสื่อสาร ผู้ป่วยที่มีทัศนคติที่ดีต่อการใช้เครื่องช่วยฟัง ผู้ป่วยที่มี self-efficacy สูง
การศึกษานี้ยังพบว่าปัจจัยที่มีผลมากที่สุดต่อการประสบความส่าเร็จในการใช้เครื่องช่วยฟังคือทัศนคติที่ว่าการใช้เครื่องช่วยฟังท่าให้เกิดประโยชน์ นอกจากนี้ยังมีการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการใช้เครื่องช่วยฟังได้แก่ ความพึงพอใจเมื่อใช้เครื่องช่วยฟังแล้วฟังเสียงได้ชัดเจนขึ้น ประสบการณ์ในการใช้เครื่องช่วยฟัง ความรุนแรงของความสามารถในการได้ยิน ความพึงพอใจเมื่อใส่หูฟังได้พอดี ความพึ่งพอใจเมื่อใส่หูฟังแล้วได้ยินเสียงดังขึ้น ความพึงพอใจในระยะห่างในการสนทนานอกจากปัจจัยที่ช่วยให้ประสบผลส่าเร็จในการใช้เครื่องช่วยฟังแล้ว ยังมีปัจจัยที่รบกวนการใช้เครื่องช่วยฟัง มีการศึกษาที่กล่าวถึงปัจจัยรบกวนการใช้เครื่องช่วยฟังพบว่า สิ่งที่ท่าให้การใช้เครื่องช่วยฟังลดลงได้แก่ เสียงที่รบกวนจากเครื่องช่วยฟัง ปัญหาจากเสียงสะท้อนกลับ ราคาของแบตเตอรี่เครื่องช่วยฟัง และการขาดแรงจูงใจในการใช้เครื่องช่วยฟัง


ภูมิหลังและเหตุผลของผู้ใช้เครื่องช่วยฟัง


ความบกพร่องทางการได้ยิน (hearingimpairment) เป็นปัญหาทางประสาทสัมผัสที่พบบ่อยที่สุดในประชากรทั่วโลก(1) จากข้อมูลด้านการแพทย์พบว่า การได้ยินของมนุษย์จะเริ่มเสียเมื่ออายุ40 ปีขึ้นไป เนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของประสาทรับเสียงในหูชั้นใน และอาการหูตึงในผู้สูงอายุจะพบมากเมื่ออายุ 65 ปีขึ้นไป นอกจากนี้ยังพบว่าคนสูงอายุวัย 65 ปีขึ้นไป มีความชุกของการสูญเสียการได้ยินมากกว่าคนอายุต่ำกว่า 65 ปีถึง 5เท่า และสำหรับผู้ที่มีอายุเกิน 60 ปีขึ้นไปนั้น โดยเฉลี่ยแล้ว ระดับการได้ยินจะเพิ่มขึ้นประมาณ 1 เดซิเบลต่อปี องค์การอนามัยโลกได้ประมาณการว่าในปีค.ศ. 2011 (พ.ศ. 2554) มีประชากรมากกว่า 360 ล้านคน หรือร้อยละ 5 ของประชากรทั่วโลกที่มีความมีปัญหาด้านการได้ยิน โดยส่วนใหญ่ มีอายุ15 ปีขึ้นไป (ร้อยละ90) หรือประมาณ328 ล้านคน สำหรับประเทศไทยนั้น องค์การอนามัยโลกรายงานว่าปีพ.ศ. 2550 มีประชากรที่มีปัญหาการได้ยินประมาณ 8.8 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 13.3 ของประชากรทั้งประเทศทั้งนี้จากข้อมูลของสำนักงานพัฒนาคุณภาพชีวิตคนมีปัญหาการได้ยิน ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2559 รายงานว่ามีคนพิมีปัญหาทางการได้ยินและการสื่อความหมายที่ขึ้นทะเบียนคนมีปัญหาการได้ยินจำนวนสะสมประมาณ 2.8แสนรายในขณะที่คนมีปัญหาทางการได้ยินและการสื่อความหมายที่ขึ้นทะเบียนในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติในปีพ.ศ. 2559 มีจำนวนสะสม 2.1 แสนรายการสูญเสียการได้ยินส่งผลกระทบในหลายด้าน เช่นไม่สามารถตีความหมายจากเสียงพูดได้ทำให้ความสามารถในการสื่อสารลดลง พัฒนาการด้านภาษาล่าช้า มีความแปลกแยกจากสังคม รู้สึกมีตราบาป รู้สึกโดดเดี่ยว หงุดหงิดง่ายโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุ ทั้งนี้การฟื้นฟูสมรรถภาพด้วยการใช้เครื่องช่วยฟัง เป็นวิธีการที่ช่วยให้ผู้สูญเสียการได้ยินสามารถฟัง สื่อสาร และเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินชีวิตประจำวันได้ อย่างไรก็ตาม การเข้าถึงเครื่องช่วยฟังยังเป็นปัญหาของคนมีปัญหาทางการได้ยินทั่วโลก โดยมีสาเหตุหลักคือจำนวนเครื่องช่วยฟังที่ไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้ที่จำเป็นต้องใช้โดยในปีค.ศ. 2011 องค์การอนามัยโลกประมาณการว่าในประเทศกำลังพัฒนามีคนมีปัญหาด้านการได้ยินร้อยละ 20 หรือประมาณ 72 ล้านคน ที่มีความต้องการใช้เครื่องช่วยฟังแต่พบว่ามีเครื่องช่วยฟังเพียงร้อยละ10ของคนที่มีความจำเป็นเท่านั้น และในความเป็นจริงมีเพียงร้อยละ 3 ของคนที่มีความจำเป็นเท่านั้นที่ได้รับ เครื่องช่วยฟัง ทั้งนี้สาเหตุดังกล่าวอาจเนื่องมาจากเครื่องช่วยฟังมีราคาค่อนข้างสูงและส่วนใหญ่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศ ซึ่งการแก้ไขปัญหานี้องค์การอนามัยโลกได้ แนะนำให้ประเทศเหล่านั้นทำการผลิตเครื่องช่วยฟังขึ้นเอง สำหรับประเทศไทย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ(NECTEC) ได้วิจัยพัฒนาและผลิต เครื่องช่วยฟังดิจิทัล ซึ่งผลจากการทดสอบกับผู้ใช้พบว่ามีความพึงพอใจต่อเครื่องช่วยฟังดังกล่าว อย่างไรก็ตามจำเป็นต้องมีการพัฒนาให้มีความสมบูรณ์มากขึ้นก่อนที่จะนำเข้าสู่ตลาดต่อไป สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) ได้ สนับสนุนการจัดบริการอุปกรณ์เครื่องช่วยฟังสำหรับคนมีปัญหาทางการได้ยินที่ขึ้นทะเบียนภายใต้สิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า(สิทธิท.74) โดยสนับสนุนค่าอุปกรณ์รวมค่าบริการสูงสุด12,500 บาทต่อเครื่อง ภายใต้กรอบวงเงินร้อยละ10–15ของงบค่าใช้จ่ายเพื่อบริการฟื้นฟูสมรรถภาพและอุปกรณ์เครื่องช่วยความมีปัญหาที่สปสช. เขตได้รับการจัดสรร โดยคนมีปัญหาทางการได้ยินสามารถขอรับบริการเครื่องช ่วยฟังในหน ่วยบริการทุกแห ่งที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการตามประกาศของ สปสช. โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556–2557 มีหน่วยบริการจำนวน123แห่งครอบคลุม 70 จังหวัดทั่วประเทศ ส่วนการเบิกจ่ายเครื่องช่วยฟังในช่วง3 ปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ.2557–2559) พบว่ามีคนมีปัญหาทางการได้ยินที่ได้รับเครื่องช่วยฟังจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสะสมจำนวน 22,404 ราย จำนวนเครื่องช่วยฟังที่เบิกสะสมจำนวน 23,428 ชิ้นจากข้อมูลดังกล่าวจะเห็นได้ว่าแม้ สปสช.จะพยายามสนับสนุนเครื่องช่วยฟังแต่เนื่องด้วยงบประมาณที่จำกัดประกอบกับเครื่องช่วยฟังที่มีราคาสูงเมื่อเทียบกับอุปกรณ์เครื่องช่วยความมีปัญหาประเภทอื่นๆ รวมถึงสถานที่ให้บริการเครื่องช่วยฟังมีเฉพาะในโรงพยาบาลขนาดใหญ่เท่านั้น ทำให้มีคนมีปัญหาทางการได้ยินจำนวนมากที่ยังเข้าไม่ถึงบริการหรือไม่ได้รับเครื่องช่วยฟัง ดังนั้นจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งที่คนมีปัญหาทางการได้ยินที่ได้รับเครื่องช่วยฟังไปแล้วจะต้องมีการใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด คุ้มค่ากับงบประมาณที่รัฐได้สนับสนุนการศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสถานการณ์การใช้เครื่องช่วยฟังของผู้ที่ได้รับเครื่องช่วยฟังภายใต้สิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า เพื่อให้ทราบถึงลักษณะการใช้ความพึงพอใจ สาเหตุของการเลิกใช้ปัญหาที่เกิดจากการใช้รวมถึงงบประมาณที่สูญเสียจากการเลิกใช้เครื่องช่วยฟังก่อนครบอายุการใช้งานเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนการจัดบริการเครื่องช่วยฟังให้เหมาะสมกับผู้ใช้ให้มากขึ้นต่อไป


1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ใช้เครื่องช่วยฟัง


การศึกษานี้มีกลุ่มคนมีปัญหาทางการได้ยินจำนวนทั้งสิ้น 364คน (คิดเป็นร้อยละ 96 จากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด) อย่างไรก็ตาม คนมีปัญหาทางการได้ยินตามรายชื่อที่สุ่มได้พบว่ามีการกระจายของกลุ่มตัวอย่างเป็นอย่างมาก และด้วยระยะเวลาและงบประมาณที่จำกัด จึงเก็บข้อมูลคนมีปัญหาทางการได้ยินบางส่วนที่มารับบริการในโรงพยาบาลแทนทำให้มีคนมีปัญหาทางการได้ยินแบ่งเป็นสองส่วนคือกลุ่มที่ถูกสัมภาษณ์ในโรงพยาบาล จำนวน 164 ราย และกลุ่มที่ถูกสัมภาษณ์ในพื้นที่ชุมชน จำนวน 200รายผลการศึกษาพบว่า สำหรับข้อมูลด้านปัจจัยส่วนบุคคลนั้น ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ60 ปีขึ้นไป มีสถานภาพสมรส จบการศึกษาระดับประถมศึกษา ไม่ได้ประกอบอาชีพ มีโรคประจำตัว รายได้รวมกันของสมาชิกในครัวเรือนเฉลี่ย13,754 บาทต่อเดือน และรายได้ของกลุ่มตัวอย่างเฉลี่ย2,027 บาทต่อเดือน


2. การใช้เครื่องช่วยฟัง


ในกลุ่มตัวอย่างคนมีปัญหาทางการได้ยินจำนวน 364 คนนั้น พบว่าส่วนใหญ่ได้รับเครื่องช่วยฟังแบบทัดหลังหูระบบดิจิทัล (ร้อยละ 69.8) รองลงมาคือ แบบใส่ช่องหูระบบดิจิทัล (ร้อยละ 17.0) แบบกล่องระบบดิจิทัล (ร้อยละ 13.0) และแบบนำเสียงผ่านกระดูก (ร้อยละ 0.3) ในส่วนของการใช้งานเครื่องช่วยฟัง พบว่า คนมีปัญหาทางการได้ยินที่ถูกสัมภาษณ์ในโรงพยาบาล (164 คน) มีจำนวน 3คน (ร้อยละ 2) ที่เลิกใช้เครื่องช ่วยฟัง และกลุ่มที่ถูกสัมภาษณ์ในชุมชน (200 คน) พบว่า มีผู้ที่ยังใช้เครื่องช่วยฟังอยู่จำนวน 143 คน (ร้อยละ 71) และมีจำนวน 57 คน(ร้อยละ 29) ที่เลิกใช้เครื่องช่วยฟัง กลุ่มที่เคยใช้เครื่องช่วยฟัง ในกลุ่มคนมีปัญหาทางการได้ยินที่เคยใช้เครื่องช่วยฟังจำนวน 57 คน พบว่า มีระยะเวลาการใช้เฉลี่ย 18 เดือนน้อยที่สุดคือ1 เดือนและมากที่สุด63 เดือน เมื่อพิจารณาตามช่วงเวลา ส่วนใหญ่ใช้งานเครื่องช่วยฟังเป็นระยะเวลาน้อยกว่า 1 ปี (ร้อยละ 50) รองลงมาคือ ใช้งานเป็นระยะเวลา 2–3 ปี (ร้อยละ 25) ใช้งานเป็นระยะเวลา 3 ปี (ร้อยละ20)และใช้นาน 3 ปีขึ้นไป (ร้อยละ5) เหตุผลส่วนใหญ่ที่ทำให้เลิกใช้เครื่องช่วยฟังคือ มีเสียงรบกวนจากการใช้และเครื่องช่วยฟังใช้การไม่ได้(ร้อยละ 31.7 เท่ากัน) รองลงมาคือ รู้สึกไม่สบายหูเวลาสวมใส่ (ร้อยละ 21.7) ใช้เครื่องไม่เป็นและถ่านเครื่องช่วยฟังมีราคาแพง (ร้อยละ 13.3 เท่ากัน) เครื่องสูญหาย(ร้อยละ10) ใช้แล้วไม่ได้ยิน (ร้อยละ6.7) ไม่จำเป็นต้องใช้(ร้อยละ 6.6) ขี้เกียจใส่และใส่แล้วปวดหัว (ร้อยละ0.3 เท่ากัน) เมื่อพิจารณาตามระยะเวลาคือตั้งแต่ได้รับเครื่องช่วยฟังไปจนถึงวันที่เลิกใช้พบว่า ในช่วง 1 เดือนแรกเหลือผู้ที่ ใช้เครื่องช่วยฟังร้อยละ 95 และเมื่อถึงเดือนที่ 36 ลดลงเหลือร้อยละ5เมื่อแยกพิจารณาตามเพศพบว่าเพศชายจะมีสัดส่วนการใช้เครื่องช่วยฟังเมื่อระยะเวลาผ่านไปสูงกว่าเพศหญิง เมื่อนำข้อมูลจากการสำรวจมาทำการวิเคราะห์ระยะปลอดเหตุการณ์ (survival analysis) และจำลองสถานการณ์โดยการติดตามคนมีปัญหาทางการได้ยินที่ใช้เครื่องช่วยฟังจำนวน 9,000คน (อ้างอิงจากข้อมูลการเบิกจ่ายเครื่องช่วยฟังของ สปสช. เฉลี่ยต่อปี) ไปจนครบ 3 ปี หรือ36เดือน (ตามอายุการใช้งานของเครื่องช่วยฟัง) คาดว่าจะมีผู้ที่เลิกใช้ก่อนครบ 3 ปีประมาณ 3,400คนหรือร้อยละ 40 เมื่อนำมาคิดมูลค่าสูญเสียสะสมจากการใช้เครื่องช่วยฟังไม่ครบ 3 ปีเท่ากับ 19.4 ล้านบาทในกลุ่มคนมีปัญหาทางการได้ยินที่เคยใช้เครื่องช่วยฟังจำนวน 57 คน พบว่า มีระยะเวลาการใช้เฉลี่ย 18 เดือนน้อยที่สุดคือ1 เดือนและมากที่สุด63 เดือน เมื่อพิจารณาตามช่วงเวลา ส่วนใหญ่ใช้งานเครื่องช่วยฟังเป็นระยะเวลาน้อยกว่า 1 ปี(ร้อยละ 50) รองลงมาคือ ใช้งานเป็นระยะเวลา 2–3 ปี(ร้อยละ 25) ใช้งานเป็นระยะเวลา 3 ปี(ร้อยละ20)และใช้นาน 3 ปีขึ้นไป (ร้อยละ5) เหตุผลส่วนใหญ่ที่ทำให้เลิกใช้เครื่องช่วยฟังคือ มีเสียงรบกวนจากการใช้และเครื่องช่วยฟังใช้การไม่ได้(ร้อยละ 31.7 เท่ากัน) รองลงมาคือ รู้สึกไม่สบายหูเวลาสวมใส่ (ร้อยละ 21.7) ใช้เครื่องไม่เป็นและถ่านเครื่องช่วยฟังมีราคาแพง (ร้อยละ 13.3 เท่ากัน) เครื่องสูญหาย(ร้อยละ10) ใช้แล้วไม่ได้ยิน (ร้อยละ6.7) ไม่จำเป็นต้องใช้(ร้อยละ 6.6) ขี้เกียจใส่และใส่แล้วปวดหัว (ร้อยละ0.3 เท่ากัน)
เมื่อพิจารณาตามระยะเวลาคือตั้งแต่ได้รับเครื่องช่วยฟังไปจนถึงวันที่เลิกใช้พบว่า ในช่วง 1 เดือนแรกเหลือผู้ที่ใช้เครื่องช่วยฟังร้อยละ 95 และเมื่อถึงเดือนที่ 36 ลดลงเหลือร้อยละ5เมื่อแยกพิจารณาตามเพศพบว่าเพศชายจะมีสัดส่วนการใช้เครื่องช่วยฟังเมื่อระยะเวลาผ่านไปสูงกว่าเพศหญิงเมื่อนำข้อมูลจากการสำรวจมาทำการวิเคราะห์ระยะปลอดเหตุการณ์ (survival analysis) และจำลองสถานการณ์โดยการติดตามคนมีปัญหาทางการได้ยินที่ใช้เครื่องช่วยฟังจำนวน 9,000คน (อ้างอิงจากข้อมูลการเบิกจ่ายเครื่องช่วยฟังของ สปสช. เฉลี่ยต่อปี) ไปจนครบ 3 ปี หรือ36เดือน (ตามอายุการใช้งานของเครื่องช่วยฟัง) คาดว่าจะมีผู้ที่เลิกใช้ก่อนครบ 3 ปีประมาณ 3,400คนหรือร้อยละ 40 เมื่อนำมาคิดมูลค่าสูญเสียสะสมจากการใช้เครื่องช่วยฟังไม่ครบ 3 ปีเท่ากับ 19.4 ล้านบาทกลุ่มที่ใช้เครื่องช่วยฟังจนถึงปัจจุบัน กลุ่มคนมีปัญหาทางการได้ยินที่ใช้เครื่องช่วยฟังในปัจจุบัน จำนวน 304คน มีระยะเวลาการใช้งานมาแล้วเฉลี่ย23เดือนโดยส่วนใหญ่ใช้มาแล้ว 1–3 ปี(ร้อยละ 45.4) ส่วนใหญ่ใส่เครื่องช่วยฟังทุกวัน (ร้อยละ 70.7) โดยมีการใช้งานเฉลี่ย 9 ชั่วโมงต่อวัน ส่วนกลุ่มที่ไม่ใส่ทุกวัน มีการใช้งานเฉลี่ย4.6ชั่วโมงต่อวัน โดยส่วนใหญ่ (ร้อยละ 51) ใส่เฉพาะการทำกิจกรรม เช่น ใส่เวลาออกไปทำธุระ (ร้อยละ 73.4) รองลง มาคือใช้ตอนคุยกับญาติเพื่อนหรือคนอื่นๆ(ร้อยละ71.4)


3. ปัญหาที่เกิดจากการใช้เครื่องช่วยฟัง


พบว่ากลุ่มคนมีปัญหาทางการได้ยินที่ยังคงใช้งานเครื่องช่วยฟังส ่วนใหญ ่ไม ่มีปัญหาจากการใช้เครื่องช่วยฟัง(ร้อยละ 65.8) ส่วนผู้ที่มีปัญหาในการใช้เครื่องช่วยฟัง (ร้อยละ 34.2) ส่วนใหญ่มีปัญหาในเรื่องการมีเสียงรบกวน(ร้อยละ75.0)รองลงมาคือรู้สึกไม่สบายหูคับ แน่น หลวม(ร้อยละ39.4)ถ่านเครื่องช่วยฟังราคาแพง (ร้อยละ31.7) คุณภาพเสียงไม่ดีไม่สะดวกต่อการใช้งาน (เท่ากันที่ร้อยละ 44) และอุปกรณ์เครื่องช่วยฟังไม่แข็งแรง (ร้อยละ 11.1)


4. ความรู้สึกที่มีต่อเครื่องช่วยฟังและประโยชน์ที่ได้รับ


กลุ่มคนมีปัญหาทางการได้ยินทั้งหมดทั้งที่ใช้และไม่ใช้เครื่องช่วยฟังในปัจจุบัน ส่วนใหญ่มีความคาดหวังต่อการใช้เครื่องช่วยฟังว่าจะทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น (ร้อยละ95.1) เมื่อสอบถามคุณภาพชีวิตโดยใช้แบบสอบถามถึงระดับคุณภาพชีวิตภายหลังจากใส่เครื่องช่วยฟังแล้ว ส่วนใหญ่ระบุว่ามีคุณภาพชีวิตดีขึ้นมาก (ร้อยละ 53.6) ในส่วนของความมั่นใจ ส่วนใหญ่มีความมั่นใจขึ้นภายหลังจากได้ใส่เครื่องช่วยฟัง (ร้อยละ94.0) ในด้านของความพึงพอใจที่มีต่อเครื่องช่วยฟังที่ได้รับนั้น ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจ(ร้อยละ52.2) นอกจากนี้กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่คิดว่าเครื่องช่วยฟังที่ได้รับมีประโยชน์มาก(ร้อยละ51.9)


5. การซ่อม/แก้ไขเครื่องช่วยฟัง


คนที่มีปัญหาทางการได้ยินส่วนใหญ่ยังไม่เคยนำเครื่องช่วยฟังไปซ่อม/แก้ไข (ร้อยละ 70.6) ส่วนผู้ที่เคยนำเครื่องช่วยฟังไปซ่อม/แก้ไขส่วนใหญ่เคย1–2ครั้ง (ร้อยละ88.6) รองลงมาคือ 3–4 ครั้ง (ร้อยละ 6.7) และมากกว่า 5 ครั้งขึ้นไป (ร้อยละ 4.8) สถานที่นำไปซ่อมส่วนใหญ่เป็นโรงพยาบาล (ร้อยละ 91.6) รองลงมาคือร้านจำหน่ายเครื่องช่วยฟัง (ร้อยละ 6.5) และอื่นๆ เช่น โรงเรียนโสตศึกษา(ร้อยละ 1.9) ในด้านค่าใช้จ่ยในการซ่อมแก้ไข พบว่าร้อยละ 52.3 เคยเสียค่าใช้จ่ายในการซ่อม/แก้ไข โดยมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ย 1,060 บาท (SD = 1,087ค่ามัธยฐาน = 800บาท ต่ำสุด = 150 บาท และสูงสุด = 7,000 บาท)


เครื่องช่วยฟัง … เครื่องช่วยฟังคุณภาพสูงที่ช่วยคุณหูตึง รักษา หาย ไม่หาย พิจารณาใส่เครื่องช่วยฟัง


เกณฑ์การพิจารณาใส่เครื่องช่วยฟัง

หูตึงทั้ง 2ข้างระดับ ปานกลางขึ้นไป หูดับเฉียบพลัน ต้องได้รับการรักษาต่อเนื่องมากกว่า 100 วัน
ไม่สามารถรักษาให้หายไต้ด้วยยา หรือการผ่าตัดสิทธิการรักษา เบิกจ่ายเครืองช่วยฟัง
ข้าราชการ ประกันสังคม

ผู้มีปัญหาการได้ยิน ทำไมต้องใส่เครื่องช่วยฟัง ?


เครื่องช่วยฟังกระตุ้นประสาทหู เครื่องช่วยฟังทำให้การของผู้มีปัญหาการได้ยินสื่อสารได้ดีขึ้น
เครื่องช่วยฟังกระตุ้นภาษาพูดในเด็กหูตึง เครื่องช่วยฟังป้องกันอันตราย

ข้อจำกัดของเครื่องช่วยฟัง ? เครื่องช่วยฟังขยายเสียงทุกเสียง เครื่องช่วยฟังขยายแต่เสียง ?

เครื่องช่วยฟังห้ามโดนน้ำ
เครื่องช่วยฟังรูปแบบและกำลังขยายของเสียงปัญหาของผู้สูญเสียการได้ยินใส่เครื่องช่วยฟัง
เครื่องช่วยฟังเสียงดังไป เจ็บหูมัย ?
เครื่องช่วยฟังไม่มีเสียง
เครื่องช่วยฟังเสียงรบกวนมาก
เครื่องช่วยฟังหวีดทำอย่างไร
การปรับตัวใส่เครื่องช่วยฟัง
เริ่มใส่ในที่เงียบ
เริ่มคุยกับคนรอบข้าง
ใส่เครื่องช่วยฟังออกข้างนอก

เครื่องช่วยฟัง คือ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ขนาดเล็ก ประกอบด้วยไมโครโฟนรับเสียง ชิปคอมพิวเตอร์ (Computer chip) ซึ่งทำหน้าที่จัดกระบวนการขยายเสียงด้วยระบบดิจิตอล และผลิตเป็นสัญญาณเสียงคุณภาพ ส่งไปที่ลำโพงเพื่อเข้าช่องหูให้ผู้ใช้ได้ยิน กระบวนการควบคุมการทำงานและผลิตคุณภาพเสียงที่ออกมาถูกควบคุมโดย ชิปคอมพิวเตอร์ (Computer chip) ที่มีตั้งแต่ระบบที่จัดการเสียงไม่ซับซ้อนมาก จนถึงระบบที่มีความซับซ้อนสูง  เครื่องช่วยฟังเป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ขยายเสียงจากภายนอก  ส่งเข้าไปในช่องหู  ให้ผู้ที่มีการสูญเสียการได้ยินในระดับและรูปแบบที่แตกต่างกัน สามารถได้ยินเสียงพูดและเสียงรอบข้างได้มากขึ้น เครื่องช่วยฟังทำงานด้วยแบตเตอรี่ใช้แล้วทิ้งแบบซิงค์แอร์ ซึ่งในปัจจุบันเป็นชนิดไร้สารปรอท (Mercury-Free Zinc Air) หรือแบบชาร์จไฟได้

เครื่องช่วยฟัง มีปุ่มปรับความดังของเสียง และเลือกโปรแกรมฟังเสียงในสภาพแวดล้อมต่างๆ ควบคุมได้ที่ตัวเครื่องเองหรือบน application ในโทรศัพท์มือถือ หลายท่านเข้าใจว่าเครื่องช่วยฟังเป็นเพียงเครื่องขยายเสียงเท่านั้น จึงไปหาซื้อที่ไหนก็ได้ น่าจะเหมือนกันหมด และนั่นคือความเข้าใจที่ไม่ถูกต้อง เครื่องช่วยฟังที่ดีควรเป็นระบบดิจิตอล ที่ไม่ใช่แค่ขยายเสียงทุกเสียงให้ดังขึ้น แต่ต้องช่วยขยายระดับการได้ยินที่บกพร่องไป ให้เหมาะสมกับรูปแบบการดำเนินชีวิตประจำวันของแต่ละคน

ศูนย์บริการเครื่องช่วยฟังอินทิเม็กซ์ จึงเลือกใช้เครื่องช่วยฟังระบบดิจิตอลของเบอร์นาโฟน จากประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ที่มีมาตรฐานสากลจากการพัฒนาอย่างต่อเนื่องมากว่า 70 ปี และมีศูนย์บริการหลายประเทศทั่วโลก เพื่อให้ผู้ใช้งานมั่นใจได้ว่าเป็นเครื่องช่วยฟังที่มีคุณภาพสูงอย่างดี พร้อมให้บริการอย่างดีที่สุด

1.  เครื่องช่วยฟังแบบทัดหลังหู Behind The Ear (BTE)

เครื่องช่วยฟังแบบทัดหลังใบหู Behind the ear (BTE) ตัวเครื่องวางทัดอยู่หลังใบหู ออกแบบรูปร่างของเครื่องให้วางไว้บนหลังใบหู เครื่องช่วยฟังแบบทัดหลังใบหูให้กำลังขยายตั้งแต่ระดับน้อยไปจนถึงมาก

เหมาะสำหรับ :-

 • ผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยินระดับน้อยถึงรุนแรงมาก เนื่องจากเครื่องมีกำลังขยายสูงเพียงพอที่จะสำรองในอนาคตกรณีมีความบกพร่องทางการได้ยินเพิ่มขึ้น
 • ผู้ที่มีรูปแบบความบกพร่องของการได้ยินทั้งในความถี่ต่ำและความถี่สูง
 • มีคุณสมบัติในการต่อเชื่อมสัญญาณบลูทูธเข้ากับโทรศัพท์มือถือ โทรทัศน์และคอมพิวเตอร์

เครื่องช่วยฟังแบบทัดหลังหูมี 4 รูปแบบ

1.1 เครื่องช่วยฟังแบบทัดหลังหู มีลำโพงในช่องหู (Receiver In The Ear หรือ RITE) เป็นเครื่องช่วยฟังแบบทัดหลังใบหูขนาดเล็ก มีสายเชื่อมส่วนของลำโพงแยกออกมาต่างหากจากตัวเครื่อง ส่วนของลำโพงสอดเข้าไปในช่องหู

เหมาะสำหรับ :-

 • ผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยินในบริเวณความถี่สูงเป็นส่วนใหญ่
 • ผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยินในระดับน้อยถึงปานกลาง
 • หากใส่เครื่องรุ่นนี้กับพิมพ์หู จะสามารถรองรับผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยินในระดับปานกลางถึงรุนแรงได้
 • ผู้ที่ใส่เครื่องช่วยฟังแล้วได้ยินเสียงตัวเองก้องมากจนรำคาญ การออกแบบโดยแยกลำโพงออกมาต่างหาก ช่วยแก้ปัญหาอาการเสียงก้องที่เกิดขึ้นได้
 • ผู้ที่ต้องการใส่เครื่องช่วยฟังแบบที่มองแทบไม่เห็น เนื่องจากตัวเครื่องมีขนาดเล็กมาก วางซ่อนมิดชิดอยู่หลังใบหู สิ่งที่อาจจะเห็นได้ก็เพียงเส้นใสๆบางๆ ของสายลำโพง ซึ่งก็ยากที่จะสังเกตเห็นได้
 • สามารถต่อเชื่อมกับอุปกรณ์ที่ใช้ Bluetooth ได้ (บางรุ่น)
 • เป็นแบบที่เป็นที่นิยมในปัจจุบัน

1.2 เครื่องช่วยฟังแบบทัดหลังหูขนาดมินิ (Mini Behind The Ear หรือ Mini BTE)
เป็นเครื่องช่วยฟังแบบทัดหลังใบหูขนาดเล็กมาก วางซ่อนมิดชิดอยู่หลังใบหูอย่างแท้จริง ต่อกับสายพลาสติกที่เรียกว่า Spira Flex ที่มีหลายขนาด หลายระดับความยาวสำหรับสรีระของใบหูและช่องหูที่แตกต่างกันในแต่ละคน สาย Spira Flex จะส่งเสียงตรงเข้าไปที่ช่องหูของผู้ใช้เช่นกัน แต่ว่าไม่ได้อุดช่องหูทั้งหมดเหมือนกับพิมพ์หู ยังเปิดช่องหูให้โล่งไว้ส่วนหนึ่ง ทำให้รู้สึกเสียงก้องน้อยลง อึดอัดน้อยลง เหมาะกับผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยินระดับน้อยถึงปานกลาง

เหมาะสำหรับ :-

 • ผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยินในบริเวณความถี่สูงเป็นส่วนใหญ่
 • ผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยินในระดับน้อยถึงปานกลาง
 • ผู้ที่ใส่เครื่องช่วยฟังแล้วได้ยินเสียงตัวเองก้องมากจนรำคาญ
 • ผู้ที่ต้องการใส่เครื่องช่วยฟังแบบที่มองแทบไม่เห็น เนื่องจากตัวเครื่องมีขนาดเล็กมาก วางซ่อนมิดชิดอยู่หลังใบหู สิ่งที่อาจจะเห็นได้ก็เพียงเส้นใสๆบางๆ ของเส้นพลาสติกซึ่งก็ยากที่จะสังเกตเห็นได้
 • สามารถต่อเชื่อมกับอุปกรณ์ที่ใช้ Bluetooth ได้ (บางรุ่น)
 • เป็นแบบที่เป็นที่นิยมในปัจจุบัน

1.3 เครื่องช่วยฟังแบบทัดหลังหูแบบเปิดช่องหู Open-Fit ใช้ร่วมกับสาย Spira Flex
เครื่องช่วยฟังจะต่อกับสายพลาสติกที่เรียกว่า Spira Flex ที่มีหลายขนาด หลายระดับความยาวสำหรับสรีระของใบหูและช่องหูที่แตกต่างกันในแต่ละคน สาย Spira Flex จะส่งเสียงตรงเข้าไปที่ช่องหูของผู้ใช้เช่นกัน แต่ว่าไม่ได้อุดช่องหูทั้งหมดเหมือนกับพิมพ์หู ยังเปิดช่องหูให้โล่งไว้ส่วนหนึ่ง ทำให้รู้สึกเสียงก้องน้อยลง อึดอัดน้อยลง เหมาะกับผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยินระดับน้อยถึงปานกลาง
1.4 เครื่องช่วยฟังแบบทัดหลังหูแบบใช้ร่วมกับพิมพ์หู (Earmould) ที่สั่งทำขนาดเท่าช่องหูเฉพาะบุคคล เสียงที่ได้รับการขยายจะส่งผ่านพิมพ์หู ซึ่งมีหน้าที่นำเสียงจากเครื่องช่วยฟังเข้าไปในช่องหูโดยตรง และยึดเครื่องช่วยฟังไม่ให้หล่น เหมาะกับผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยินระดับปานกลางถึงรุนแรงมาก

2.  เครื่องช่วยฟังแบบใส่ในหู (In The Ear หรือ ITE)

เป็นครื่องช่วยฟังแบบสั่งผลิตขนาดพอดีกับภายในหู อุปกรณ์ทุกชิ้นบรรจุไว้อยู่ภายในเครื่องชิ้นเดียว ใช้แบตเตอรี่เครื่องช่วยฟังเบอร์ 13, 312

เหมาะสำหรับ :-

 • ผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยินระดับปานกลางถึงรุนแรง
 • ผู้ที่ชอบความสะดวก คล่องตัว เนื่องจากตัวเครื่องมีชิ้นเดียว ง่ายต่อการหยิบใส่ในหู
 • สามารถต่อเชื่อมกับอุปกรณ์ที่ใช้ Bluetooth ได้ (บางรุ่น)

ไม่เหมาะสำหรับ :-

 • ผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยินในช่วงความถี่ต่ำะดับน้อย เพราะอาจทำให้รู้สึกว่าเสียงพูด ของตัวเองก้องได้
 • ผู้ที่มีขี้หูมาก เพราะอาจเกิดการสะสมของขี้หูเพิ่มขึ้นได้

3.  เครื่องช่วยฟังแบบใส่ในช่องหู (In The Canal หรือ ITC)

เป็นครื่องช่วยฟังแบบสั่งผลิตขนาดพอดีกับภายในช่องหู มีขนาดเล็กกว่าแบบใส่ในหู สังเกตเห็นได้ยาก ใช้แบตเตอรี่เครื่องช่วยฟังเบอร์ 312

เหมาะสำหรับ :-

 • ผู้ที่มีระดับการสูญเสียการได้ยินระดับน้อยถึงระดับปานกลาง
 • ผู้ที่ชอบความสะดวก คล่องตัว เนื่องจากตัวเครื่องมีชิ้นเดียว ง่ายต่อการหยิบใส่ในหู
 • สามารถต่อเชื่อมกับอุปกรณ์ที่ใช้ Bluetooth ได้ (บางรุ่น)

ไม่เหมาะสำหรับ :-

 • ผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยินในช่วงความถี่ต่ำระดับน้อย เพราะอาจทำให้รู้สึกว่าเสียงพูด ของตัวเองก้องได้
 • ผู้ที่มีขี้หูมาก เพราะอาจเกิดการสะสมของขี้หูเพิ่มขึ้นได้
 • ขนาดที่เล็กของตัวเครื่อง อาจทำให้ผู้ที่มีปัญหาการหยิบจับของเล็กๆ เช่น ผู้สูงอายุพบว่าการหยิบใส่เครื่องในช่องหู หรือการเปลี่ยนแบตเตอรี่ไม่ถนัดมือนัก การฝึกฝนการใส่-ถอดเครื่อง การใช้อุปกรณ์ยึดเกาะใบหูกันเครื่องตกหล่น เปิด-ปิดรังถ่านอย่างสม่ำเสมอ จะสร้างความมั่นใจได้ว่า สามารถใส่เครื่องได้อย่างมั่นคงในช่องหู โดยไม่หลุด

4.  เครื่องช่วยฟังแบบใส่ในช่องหู (Completely In The Canal หรือ CIC)

เป็นครื่องช่วยฟังแบบสั่งผลิตขนาดพอดีกับขนาดช่องหู มีขนาดเล็ก วางหลบเข้าไปในช่องหูมากกว่าแบบใส่ในช่องหู In The Canal (ITC) สังเกตเห็นได้ยาก ใช้แบตเตอรี่เครื่องช่วยฟังเบอร์ 10

เหมาะสำหรับ :-

 • ผู้ที่มีระดับการสูญเสียการได้ยินระดับน้อยถึงระดับปานกลาง
 • ขนาดเล็ก สะดวก ง่ายต่อการหยิบใส่ในช่องหู
 • ได้คุณภาพเสียงชัดเจน ไม่เกิดเสียงหวีดขณะใส่

ไม่เหมาะสำหรับ :-

 • ผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยินในช่วงความถี่ตำ่ระดับน้อย เพราะอาจทำให้รู้สึกว่าเสียงพูด ของตัวเองก้องได้
 • ผู้ที่มีขี้หูมาก เพราะอาจเกิดการสะสมของขี้หูเพิ่มขึ้นได้
 • เสี่ยงต่อการชำรุดจากความชื้นภายในช่องหู หรือขี้หูอุดตัน
 • ต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่บ่อย เนื่องจากใช้แบตเตอรี่ขนาดเล็กเบอร์ 10

5.  เครื่องช่วยฟังแบบใส่ในช่องหูขนาดจิ๋ว Invisible In The Canal (IIC)

เป็นครื่องช่วยฟังแบบสั่งผลิตขนาดพอดีกับขนาดช่องหู มีขนาดจิ๋ว ใส่แล้วมองไม่เห็นตัวเครื่อง เนื่องจากตัวเครื่องวางลึกเข้าไปในช่องหูมากกว่าเครื่องช่วยฟังแบบใส่ในช่องหูทุกรุ่นที่กล่าวมา ใช้แบตเตอรี่เครื่องช่วยฟังเบอร์ 10

เหมาะสำหรับ :-

 • ผู้ที่มีระดับการสูญเสียการได้ยินระดับน้อยถึงระดับปานกลาง
 • ขนาดเล็ก สะดวก ง่ายต่อการหยิบใส่ในช่องหู
 • ได้คุณภาพเสียงชัดเจน ไม่เกิดเสียงหวีดขณะใส่

ไม่เหมาะสำหรับ :-

 • ผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยินในช่วงความถี่ตำ่ระดับน้อย เพราะอาจทำให้รู้สึกว่าเสียงพูด ของตัวเองก้องได้
 • ส่วนใหญ่ไม่สามารถต่อเชื่อมกับอุปกรณ์ที่ใช้ Bluetooth ได้ เนื่องจากข้อจำกัดของขนาดเครื่อง ที่ไม่สามารถบรรจุอุปกรณ์ได้มาก
 • ผู้ที่มีขี้หูมาก เพราะอาจเกิดการสะสมของขี้หูเพิ่มขึ้นได้
 • ต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่บ่อย เนื่องจากใช้แบตเตอรี่ขนาดเล็กเบอร์ 10
 • ผู้สูงอายุ เนื่องจากความคล่องตัวในการใช้นิ้วจับชิ้นส่วนเล็กๆ มีข้อจำกัด

6.  เครื่องช่วยฟังชนิดฟังเสียงทางกระดูก (Bone-Anchor HearingAid)

เป็นเครื่องที่นำเสียงผ่านเข้าที่บริเวณหลังใบหู (mastoid) กรณีที่ไม่สามารถใส่เครื่องช่วยฟังที่ขยายเสียงผ่านเข้าทางช่องหูได้ เช่น กรณีรูหู ตีบ ไม่มีรูหู ผู้ป่วยที่หูอักเสบเรื้อรังมีของเหลวไหลออกจากหูตลอดเวลา เป็นต้น เครื่องประเภทนี้มีทั้งชนิดที่วางอยู่บริเวณกกหู และชนิดที่แพทย์ต้องท่าการผ่าตัดเพื่อฝังไว้ที่กระดูกหลังใบหู โดยมีเครื่องรับเสียงอยู่ภายนอก

การเลือกว่าเครื่องช่วยฟังแบบไหนที่จะเหมาะกับคุณ นอกจากจะดูระดับการสูญเสียการได้ยินแล้ว ต้องพิจารณาปัจจัยอื่นๆ ร่วมด้วย

ขอรับรายละเอียด เครื่องช่วยฟังแบบไหนเหมาะกับฉัน?

ดาวน์โหลด 

การเลือกเครื่องช่วยฟังต้องพิจารณาถึงปัจจัยหลายปัจจัย ไม่ใช่เพียงแต่ระดับ และรูปแบบของความบกพร่องทางการได้ยิน เท่านั้นแต่ยังต้องคำนึงถึงงบประมาณในการลงทุน การนำไปใช้งาน เช่น ในที่ทำงาน หรือ อยู่เฉพาะในบ้าน

ความพึงพอใจในการใส่เครื่องช่วยฟัง ขึ้นอยู่กับคุณภาพของศูนย์บริการเครื่องช่วยฟังที่คุณใช้บริการ นั่นเป็นเพราะว่าการซื้อเครื่องช่วยฟังไม่ใช่เป็นประสบการณ์ครั้งเดียวจบ คุณจำเป็นต้องได้รับการติดตามนัดหมาย เพื่อปรับเสียงให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมต่างๆ เช่น ที่ทำงาน ที่บ้าน เมื่อออกไปเดินเล่น ออกกำลังกาย ไปห้างสรรพสินค้า ไปทานอาหารกับครอบครัวหรือเพื่อน รวมถึงการบริการตรวจเช็คทำความสะอาดเครื่องอย่างสม่ำเสมอ

ก่อนตัดสินใจ ขอให้คุณศึกษาอย่างละเอียดถึงความต้องการส่วนตัวของคุณ ความชอบและประสบการณ์ที่คุณเคยพบจากศูนย์บริการเครื่องช่วยฟังแต่ละที่ เพื่อคุณจะได้เลือกศูนย์บริการเครื่องช่วยฟังที่ดีที่สุดที่ร่วมการแก้ปัญหาการได้ยินที่คุณมีให้กับคุณได้ในระยะยาว

เครื่องช่วยฟังเป็นการลงทุนสำหรับคุณภาพชีวิตของคุณ สอบถามเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่สนับสนุนให้คุณใช้ประโยชน์จากเครื่องช่วยฟังเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคุณ อุปกรณ์ที่ดูแลเครื่องช่วยฟังของคุณให้ปลอดจากการสะสมของแบคทีเรีย และความชื้น

ที่ศูนย์บริการเครื่องช่วยฟังอินทิเม็กซ์ ให้บริการด้วยการออกแบบการได้ยินด้วยตัวคุณเอง ไปพร้อมกับ คำแนะนำของ Hearing Coach ผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องช่วยฟังและการได้ยิน โดยคำนึงถึงผลตรวจการได้ยิน ไลฟสไตล์ ความชอบส่วนตัว ประสบการณ์การใช้เครื่อง การฟังเปรียบเทียบ และปัจจัยอื่นๆ

ขอรับรายละเอียด เลือกเครื่องช่วยฟังอย่างไร?

ดาวน์โหลด

เครื่องช่วยฟังมีราคาจำหน่ายตั้งแต่เครื่องช่วยฟังราคาถูก 390 บาท ไปจนถึงเครื่องช่วยฟังคุณภาพสุงราคาถึง 100,000 กว่าบาท เครื่องช่วยฟังเป็นการลงทุนที่สำคัญ เป็นอุปกรณ์ที่คุณต้องใส่ตลอดเวลาตื่น 7 วันต่อสัปดาห์ ดังนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญที่คุณต้องมั่นใจว่าคุณได้จ่ายเงินและใช้เวลาของคุณไปอย่างคุ้มค่า

เครื่องช่วยฟังราคาแตกต่างกันมาก มีเหตุผลที่อธิบายได้ว่าเบื้องหลังของเครื่องช่วยฟังคุณภาพสูง คือการลงทุนกับทีมงานวิจัยและพัฒนาทั้งด้านอุปกรณ์ชิ้นส่วนและด้านซอฟต์แวร์เทคโนโลยีที่ทำให้เครื่องช่วยฟังมีนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อนำเทคโนโลยีมาช่วยแก้ปัญหาให้แก่ผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยินที่มีความต้องการหลากหลายในแต่ละบุคคล และในสถานการณ์ของเสียงที่แตกต่างกัน ให้มีเครื่องช่วยฟังที่ฟังสบาย ได้ยินเสียงพูดชัดเจน ลดเสียงรบกวนรอบข้าง และมีคุณสมบัติที่ทำให้ผู้ที่หูตึง หรือสูญเสียการได้ยิน ได้มีโอกาสได้ยินมากขึ้น และได้คุณภาพชีวิตที่ดีกลับมา

เครื่องช่วยฟังคุณภาพ จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณ
ราคาของเครื่องช่วยฟังไม่ควรเป็นปัจจัยเดียวในการพิจารณาเมื่อต้องการซื้อ หากคุณคิดว่าซื้อเครื่องช่วยฟังที่ไหนก็ได้ กับบริษัทหรือศูนย์บริการเครื่องช่วยฟังไหนก็ได้ คุณสามารถทำได้ถ้าคุณต้องการซื้อเพียงเครื่องขยายเสียง แต่หากคุณต้องการลงทุนกับคุณภาพชีวิตของคุณ ศูนย์บริการเครื่องช่วยฟังที่มีประสบการณ์ มีที่ปรึกษาด้านเครื่องช่วยฟังและการได้ยิน (Hearing Coach) โดยเฉพาะที่เข้าใจ และร่วมแก้ปัญหาการได้ยินที่คุณเผชิญอยู่ในทุกๆ วัน อยู่ประจำเพื่อให้บริการคุณในวันที่คุณต้องการ

เครื่องช่วยฟังทำไมต้อง INTIMEX

   การซื้อเครื่องช่วยฟังเป็นการลงทุนให้กับคุณภาพชีวิตของคุณ คุณไม่ได้เพียงซื้อเครื่องช่วยฟัง คุณซื้อบริการที่มากับเครื่องช่วยฟัง และคุณภาพชีวิตที่ตามมาจากการใส่เครื่องช่วยฟัง

คุณภาพผลิตภัณฑ์ไม่ดีจริง

อินทิเม็กซ์ไม่ส่งมอบต่อให้กับลูกค้า

ออกแบบการได้ยิน

เฉพาะบุคคล แบบครบวงจร

ได้ยินดี สุขภาพดี

หรือ Hearing Wellness

บรรยากาศที่เอื้อต่อ

การให้บริการที่ดี

ดูแลเครื่อง

ตลอดอายุการใช้งาน

ผลิตภัณฑ์แนะนำเครื่องช่วยฟัง

เครื่องช่วยฟังดิจิตอล เทคโนโลยีสูง ที่จะช่วยให้ทุกเสียงกลับมาได้ยินอีกครั้ง

VIRON 9 เครื่องช่วยฟังคุณภาพเสียง สมจริงเป็นธรรมชาติ

Leox 7/3 เครื่องช่วยฟัง ที่ กำลังขยายสูง สำหรับผู้สูญเสียการได้ยินรุนแรง

อุปกรณ์เสริมเครื่องช่วยฟัง ที่สามารถเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟน ได้ตามความต้องการ

บทความที่แนะนำ