ศูนย์บริการ เครื่องช่วยฟัง อินทิเม็กซ์

Hearing Coach

ผู้เชี่ยวชาญด้านการได้ยิน และเครื่องช่วยฟัง

Hearing Coach

        ผู้เชี่ยวชาญด้านการได้ยินและเครื่องช่วยฟัง Hearing Coach ออกแบบการได้ยินเฉพาะบุคคล เพื่อให้ลูกค้ามีการได้ยินดี และสุขภาพที่ดีที่สุด ในแบบที่ตนเองต้องการ โดยคำนึงถึงรูปแบบการใช้ชีวิตประกอบในการแนะนำบริการทางการได้ยินและเครื่องช่วยฟัง

        ภายใต้แนวคิด “การได้ยินดี สุขภาพดี” ได้รวบรวมความทันสมัยของสุดยอดเทคโนโลยีด้านการได้ยิน และความเชี่ยวชาญเฉพาะทางของ Hearing coach เข้าไว้ด้วยกัน เพื่อให้ผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยินได้รับคำปรึกษาที่เหมาะสม ตามความต้องการที่แตกต่างกันเฉพาะบุคคล (Personalize) และร่วมหาทางออกเพื่อแก้ปัญหา (solutions)  ไปด้วยกัน

01

ผู้เชี่ยวชาญด้านการได้ยิน และเครื่องช่วยฟัง HEARING COACH

02

คุณได้ยินอะไรบ้าง? เสียงที่ครั้งหนึ่งคุณ เคยได้ยิน

03

HEARING COACH ช่วยการได้ยินกับใครได้บ้าง

คุณได้ยินอะไรบ้าง? เสียงที่ครั้งหนึ่งคุณ เคยได้ยิน
หรือ เสียงที่คุณ กำลังได้ยินจริงๆ

Play Video

Hearing Coach

ช่วยการได้ยินกับใครได้บ้าง

วัยแรกเกิด

     ความบกพร่องทางการได้ยินถือเป็นความผิดปกติที่สามารถตรวจพบได้ตั้งแต่แรกเกิด ด้วยเครื่องตรวจคัดกรองการได้ยินสำหรับทารกแรกเกิด (OAE) และในเด็กแต่ละช่วงวัย ด้วยเครื่องตรวจการตอบสนองของก้านสมองต่อการกระตุ้นด้วยเสียงและบันทึกเป็นคลื่นไฟฟ้า (ABR, ASSR) การตรวจด้วยการสังเกตุพฤติกรรมการตอบสนองต่อเสียงผ่านการเล่น (Behavioral Observation Audiometry และ Visual Reinforcement Observation Audiometry)n
     หากเด็กได้รับการวินิจฉัยว่ามีความบกพร่องทางการได้ยินในช่วงปีแรกของชีวิต และได้รับการใส่เครื่องช่วยฟังที่เหมาะสมก่อนอายุ 6 เดือน รวมถึงได้รับการฟื้นฟูทักษะการฟัง การพูดที่มีประสิทธิภาพอย่างสม่ำเสมอ ถ้าพบว่าเด็กได้ประโยชน์จากการใส่เครื่องช่วยฟังจำกัด การพิจารณาผ่าตัดใส่ประสาทหูเทียม (cochlear implant) ก็เป็นเทคโนโลยีอีกทางเลือกหนึ่งที่สามารถช่วยให้เด็กกลับมาได้ยินได้
     การได้ยินเป็นปัจจัยสำคัญมากที่จะทำให้เด็กมีพัฒนาการการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน ซึ่งเป็นทักษะพื้นฐานที่ช่วยสนับสนุนการเรียนรู้ให้พัฒนาเป็นขั้นตอนและมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป

วัยเรียน

     เด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยินแม้เพียงเล็กน้อย ก็เป็นอุปสรรคต่อพัฒนาการทางการพูด ภาษา การอ่านออกเขียนได้ รวมถึงด้านอารมณ์ สังคม และการใช้ชีวิตด้านอื่นๆ ของเด็กอีกมากมาย
     การใส่เครื่องช่วยฟังคุณภาพที่เหมาะสมให้กับเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยินตั้งแต่ตรวจพบ หรือการผ่าตัดใส่ประสาทหูเทียมให้กับเด็กทันทีเมื่อพบว่าเด็กได้รับประโยชน์จากการใส่เครื่องช่วยฟังจำกัด หรือไม่ได้รับประโยชน์ ควบคู่ไปกับการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการฟัง การพูด ทำให้เด็กได้มีการพัฒนาภาษาพร้อมเรียนร่วมกับเด็กที่มีการได้ยินในชั้นเรียนปกติ
     การใช้อุปกรณ์เสริมเชื่อมต่อแบบไร้สายร่วมกับเครื่องช่วยฟัง หรือประสาทหูเทียม เป็นเทคโนโลยีในการดึงเสียงของครูผู้สอนที่อยู่หน้าชั้น ให้ตรงมาเข้าหูเด็ก เด็กจะได้ยินเสียงพูดของครูได้ชัดเจนตลอดเวลาโดยเสียงดังในห้อง ไม่เข้ามารบกวนเลย ลดภาวะความเหนื่อยล้าของเด็ก และช่วยให้เด็กสามารถติดตามการสอนของครูได้ตลอดเวลา
     เด็กจะได้รับโอกาสในการเรียน มีพัฒนาการสมวัยทั้งร่างกาย จิตใจ และสังคมเต็มศักยภาพสูงสุดของเด็กแต่ละคน

วัยสูงอายุ

     ผู้สูงอายุที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่ได้เผชิญอยู่แค่ภาวะซึมเศร้า ความฉุนเฉียว และความคับข้องใจเท่านั้น ปัญหาการได้ยินที่เกิดกับผู้สูงอายุส่งผลต่อพฤติกรรมที่แสดงออกของผู้สูงอายุและคนรอบข้างในทุกด้านของชีวิตด้วย      เนื่องจากความบกพร่องทางการได้ยินที่เกิดกับผู้สูงอายุ มักเกิดขึ้นทีละน้อยตามอายุที่เพิ่มขึ้น นอกจากนั้นส่วนใหญ่มักคิดว่าปัญหาการได้ยินมักมาคู่กับผู้สูงอายุอยู่แล้ว การสูญเสียการได้ยินแบบค่อยเป็นค่อยไปนี้ จึงทำให้ครอบครัวไม่ค่อยได้สังเกตและให้ความสำคัญดูแลแบบเร่งด่วนn     ปัญหาการได้ยินในผู้สูงอายุส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต ทั้งด้านสุขภาพร่างกาย (physical health) สุขภาพด้านจิตใจ (mental health) สุขภาพด้านสังคม (social health) และภาวะสุขภาพโดยทั่วไป (general health)n     โชคดีที่การช่วยเหลือทำได้ไม่ยาก การเข้ามารับคำแนะนำเกี่ยวกับการทำงานของเครื่องช่วยฟัง และประโยชน์ของการใส่เครื่องช่วยฟังคุณภาพ จะทำให้ผู้สูงอายุได้ใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวที่รัก และกลับมามีความสุขอีกครั้ง.วัยทำงาน

     การสื่อสารถือว่าเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งในการทำงาน การได้ยินดีจะทำให้จับใจความสำคัญในการพูดคุยต่างๆ สื่อสารออกมาได้อย่างเหมาะสม เช่น ในการประชุม จะสามารถพูดคุยกับเพื่อนร่วมงานได้อย่างเข้าใจ ทำให้เกิดความร่วมมือ และการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
     การได้ยินดีพร้อมกับการมีทักษะการฟังที่ดี จะลดความเข้าใจผิด ที่อาจกลายมาเป็นปัญหาต่อกันได้ ทำให้การทำงานเป็นไปอย่างราบรื่น หมดกังวลเรื่องสังคมในที่ทำงาน รักษามิตรภาพกับเพื่อนร่วมงานให้คงอยู่ตลอดการทำงานของคุณ

ครอบครัว

     การสื่อสารที่ดีมีความสำคัญต่อการใช้ชีวิตอย่างยิ่ง ความสัมพันธ์ที่ดีของครอบครัว เริ่มจากการสื่อสารที่ดี การได้ยินที่สมบูรณ์ทำให้สามารถรับรู้คำพูด แลกเปลี่ยนการสนทนาระหว่างสมาชิกในครอบครัว สามารถเข้าใจและรับรู้ถึงความรัก ความห่วงใยที่มีต่อกันและกัน
     การได้ยินที่บกพร่อง อาจก่อให้เกิดปัญหาจากการสื่อสารที่เข้าใจไม่ตรงกัน หรืออาจทำให้เกิดการเข้าใจผิดได้โดยไม่เจตนา ร่วมกันก้าวไปสู่ความมั่นคงแข็งแรงของครอบครัวด้วย “การได้ยินดี สุขภาพดี

ผู้รักเสียงเพลง

   การฟังเพลง ทำให้อารมณ์ดี ช่วยให้มองโลกในแง่ดี ทำให้รู้สึกผ่อนคลาย สดชื่น มีกำลังใจ มีความสุขเพิ่มมากขึ้น ดนตรีสามารถเข้าถึงสภาพอารมณ์ สภาพจิตใจ และส่งผลต่อร่างกายของคนเราได้ทันทีเมื่อได้ยินเสียงเพลง
   ความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่ได้จำกัดโอกาสของคุณที่จะได้รับความเพลิดเพลิน และความสุขใจในชีวิตที่ได้รับจากการฟังเพลง ด้วยความทันสมัยของเทคโนโลยีปัจจุบัน มีอุปกรณ์หลากหลายชนิดที่ทำให้คุณได้ยินเสียงเพลง และสามารถมีความสุขกับเพลงได้

ป้องกัน ก่อนสูญเสียการได้ยินไปอย่างถาวร

      การสูญเสียการได้ยินมีส่วนเชื่อมโยงกับความรู้สึกโดดเดี่ยวและปลีกตัวเองออกจากสังคม ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อสุขภาพ ในผู้สูงอายุการสูญเสียการได้ยินมีความเชื่อมโยงอย่างชัดเจนกับภาวะการทํางานของสมองเสื่อมถอยลง (Cognitive decline) อาการป่วยทางจิตใจ (Mental illness) ภาวะสมองเสื่อม (Dementia) และการเสียชีวิตก่อนวัยอันควร
     ผู้ที่มีการสูญเสียการได้ยินระดับน้อยมีความเสี่ยงต่อภาวะสมองเสื่อม 2 เท่าเมื่อเทียบกับผู้ที่มีการได้ยินปกติ ในขณะที่ผู้ที่มีการสูญเสียการได้ยินระดับรุนแรง มีความเสี่ยงต่อการพัฒนาไปสู่ภาวะสมองเสื่อมมากกว่าถึง 5 เท่า เมื่อเทียบกับผู้ที่มีการได้ยินปกติ
     โปรแกรมป้องกันก่อนเกิดของศูนย์บริการเครื่องช่วยฟังอินทิเม็กซ์ เหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มรู้สึกว่าได้ยินเสียงพูดไม่ชัด ผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ผู้ที่มีปัญหาการรับฟังในที่มีเสียงรบกวน ผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยินแต่ไม่ได้รับการตรวจการได้ยินเกิน 1 ปี และผู้ที่ใส่ใจสุขภาพ

กรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเกี่ยวกับโปรแกรมป้องกันก่อนเกิด

หรือหากท่านมีคำถาม สอบถามเพิ่มเติมได้ที่

ผลิตภัณฑ์แนะนำ

เครื่องช่วยฟัง ZERENA

เครื่องช่วยฟังดิจิตอล เทคโนโลยีสูง ที่จะช่วยให้ทุกเสียงกลับมาได้ยินอีกครั้ง

เครื่องช่วยฟัง VIRON

VIRON 9 เครื่องช่วยฟังคุณภาพเสียง สมจริงเป็นธรรมชาติ

เครื่องช่วยฟัง LEOX

Leox 7/3 เครื่องช่วยฟัง ที่ กำลังขยายสูง สำหรับผู้สูญเสียการได้ยินรุนแรง

อุปกรณ์เสริม เครื่องช่วยฟัง

อุปกรณ์เสริมเครื่องช่วยฟัง ที่สามารถเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟน ได้ตามความต้องการ

บริการที่น่าสนใจ