https://analytics.google.com/analytics/web/?authuser=2#/a29744284p281425186/admin/streams/table/2727640087

ศูนย์บริการ เครื่องช่วยฟัง อินทิเม็กซ์

ai-logo-intimex
ai-logo-intimex

โทร

Hearing Coach

คุณ จเร คงดี ( เก่ง )
Hearing Coach

ด้านที่มีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษ

  • การฟื้นฟูการได้ยินองค์รวมในวัยผู้สูงอายุ
  • แก้ปัญหาสำหรับผู้สุงอายุที่ใส่เครื่องช่วยฟังแต่ยังสื่อสารไม่เข้าใจ
  • เลือกและใส่เครื่องช่วยฟังที่เหมาะสมในผู้สูงอายุ
  • เลือกและใส่เครื่องช่วยฟังที่เหมาะสมให้กับผู้ที่มีการได้ยินระดับรุนแรงถึงรุนแรงมาก
  • ให้คำแนะนำ ปรึกษาแก่ครอบครัวผู้ที่ต้องการใส่เครื่องช่วยฟัง และผู้ที่ใส่เครื่องช่วยฟังอยู่แล้ว

ติดต่อผ่านทางระบบ ออนไลน์

ติดต่อผ่าน LINE คลิก

ติดต่อผ่าน FACEBOOK คลิก

หรือโทร 082-498-3030 คลิก

คุณจเร คงดี-hearing coach ผู้เชี่ยวชาญ เครื่องช่วยฟัง ที่เหมาะสมในผู้สูงอายุ การได้ยิน หูตึง หูหนวก

ท่านยินดี ที่จะให้เจ้าหน้าที่ ศูนย์บริการเครื่องช่วยฟังอินทิเม็กซ์ ติดต่อกลับ  เพื่อให้คำปรึกษาแก่ท่าน โปรดกรอกข้อความ ข้างล่างนี้