https://analytics.google.com/analytics/web/?authuser=2#/a29744284p281425186/admin/streams/table/2727640087

Intimex ศูนย์ เครื่องช่วยฟัง หูหนวก หูตึง

ให้บริการทุกวัน เวลาทำการ : จันทร์ – ศุกร์ เวลา 8:30 – 16:30 | เสาร์ – อาทิตย์ เวลา 8:00 – 16:30

ติดต่อ line เครื่องช่วยฟัง intimexhearing

มาป้องกันก่อน สูญเสียการได้ยิน กับ นักแก้ไขการได้ยิน (AUDIOLOGIST) กันเถอะ

ไม่ว่าคุณจะมีการได้ยินปกติ หรือเริ่มจะมีปัญหาการได้ยินเล็กน้อย การป้องกันเป็นสิ่งสำคัญ ดิฉันแนะนำให้ทุกคนเอาใจใส่กับการได้ยินของตนเอง กับนักแก้ไขการได้ยิน (AUDIOLOGIST)

ประมาณ 5% ของประชากรโลกมีความบกพร่องทางการได้ยินในระดับใดระดับหนึ่ง นั่นหมายถึง ผู้คน 360 ล้านคน หรือ 1 ใน 20 คน มีความบกพร่องทางการได้ยิน จากตัวเลขนี้ทำให้คุณเห็นได้ว่าตัวคุณเอง หรือคนใกล้ชิดอาจเกิดการบกพร่องทางการได้ยินในเวลาใดเวลาหนึ่งของชีวิต การสูญเสียการรับรู้การฟัง เป็นการเปลี่ยนการใช้ชีวิตของคุณไปอย่างสิ้นเชิง

บทความที่แนะนำ
นักแก้ไขการได้ยิน audiologist hearingaid แก่ไ่ข้การได้ยินให้กับผู้สูงอายุ

1. การสูญเสียความสามารถใน การได้ยิน ส่งผลกระทบอย่างใหญ่หลวง ต่อสุขภาพ สุขภาพจิต และสุขภาวะ

     การสูญเสียการได้ยิน มีส่วนเชื่อมโยงกับความรู้สึกโดดเดี่ยวและปลีกตัวเองออกจากสังคม ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อสุขภาพ ใน ผู้สูงอายุการสูญเสียการได้ยินมีความเชื่อมโยงอย่างชัดเจนกับภาวะการทํางานของสมองเสื่อมถอยลง (Cognitive decline) อาการป่วยทางจิตใจ (Mental illness) ภาวะสมองเสื่อม (Dementia) และการเสียชีวิตก่อนวัยอันควร

2. การสูญเสียระดับของการได้ยิน

ผู้ที่มี การสูญเสียการได้ยิน ระดับน้อยมีความเสี่ยงต่อภาวะสมองเสื่อม 2 เท่าเมื่อเทียบกับผู้ที่มีการได้ยินปกติ ในขณะที่ผู้ที่มีการสูญเสียการได้ยินระดับรุนแรง มีความเสี่ยงต่อการพัฒนาไปสู่ภาวะสมองเสื่อมมากกว่าถึง 5 เท่า เมื่อเทียบกับผู้ที่มีการได้ยินปกติ

งานวิจัย * พบว่าเมื่อสมองส่วนที่ดูแลการได้ยินไม่ได้รับการกระตุ้นเนื่องจากการสูญเสียการได้ยิน สมองส่วนอื่นจะเข้ามารับผิดชอบแทน ในผู้สูงอายุที่เริ่มมีความบกพร่องทางการได้ยิน พบว่าสมองส่วนที่ดูแลการได้ยินนี้ สามารถฟื้นฟูกลับคืนได้

นักแก้ไขการได้ยิน audiologist hearingaid แก่ไ่ข้การได้ยิน

3. โปรแกรมป้องกันก่อนเกิด การสูญเสียการได้ยิน

  โปรแกรมป้องกันก่อนเกิด การสูญเสียการได้ยิน ของศูนย์บริการเครื่องช่วยฟังอินทิเม็กซ์ เหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มรู้สึกว่าได้ยินเสียงพูดไม่ชัด ผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ผู้ที่มีปัญหาการรับฟังในที่มีเสียงรบกวน ผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยินแต่ไม่ได้รับการตรวจการได้ยินเกิน 1 ปี และผู้ที่ใส่ใจสุขภาพ โปรแกรมประกอบด้วยการตรวจการได้ยิน การตรวจสุขอนามัยช่องหู การตรวจความยืดหยุ่นของแก้วหูเพื่อดูสมรรถภาพการนำเสียงเข้าสู่หูชั้นใน และการให้ความรู้ในการดูแลรักษาการได้ยิน ทั้งกระบวนการดังกล่าว ตรวดวัดด้วยเครื่องมือทันสมัย  ตรวจทุกขั้นตอนอย่างละเอียด  ใช้เวลาประมาณ  1 ชั่วโมง  ให้บริการทุกวันจันทร์-อังคาร

และสอบถามรายละเอียดและนัดหมายล่วงหน้าได้ที่ 

02-279-3030 LINE : @intimex

นักแก้ไขการได้ยิน

Audiologist

บทความที่แนะนำ