ศูนย์บริการ เครื่องช่วยฟัง อินทิเม็กซ์

ใช้สิทธิประกันสังคม ของท่านให้คุ้มค่า ด้วยเครื่องช่วยฟังเทคโนโลยีสูง

เครื่องช่วยฟังประกันสังคม เทคโนโลยีสูง

   เพื่อให้ท่านมีโอกาสเข้าถึง เครื่องช่วยฟังประกันสังคม เทคโนโลยีสูงขึ้น รองรับความต้องการเฉพาะของท่านข้อหนึ่งข้อใดหรือมากกว่า 1 ข้อ ดังต่อโปนี้

 • ต้องการฟังเสียงสนทนาทางโทรศัพท์ได้ชัดเจน
 • ต้องการติดตามการพูดคุยเวลาประชุมได้ดีขึ้น
 • ต้องการได้ยินและมีส่วนการสนทนากับเพื่อนบนโต๊ะอาหาร
 • ต้องการลดเสียงลมที่รบกวนการฟัง
 • ต้องการลดความกังวลเมื่อต้องเปลี่ยนสถานที่สนทนา
 • จากที่เงียบไปที่มีเสียงอึกทึก
 • ต้องการฟังโทรทัศน์ชัดเจนโดยไม่ต้องเปิดเสียงดังรบกวนสมาชิกในครอบครัว

01

คุณสมบัติเด่น...
เครื่องช่วยฟังประกันสังคม เทคโนโลยีสูง

02

ขันตอนการให้บริการ ของผู้มีสิทธิเบิก เครื่องช่วยฟังประกันสังคม

03

เงื่อนไขการเบิกค่า
เครื่องช่วยฟัง
สำหรับผู้ประกัน

04

การเบิกค่ารักษาพยาบาล สำหรับเครื่องช่วยฟังแต่ละประเภท

เครื่องช่วยฟังสิทธิเบิกประกันสังคม

1. คุณสมบัติเด่น... เครื่องช่วยฟัง เทคโนโลยีสูง

@ ChannelFree ขยายเสียงอย่างละเอียดและให้เสียงอย่างเป็นธรรมชาติ
@ Advanced Soft Noise Management ได้ยินชัดเจนแม้มีเสียงรบกวน
@ ปรับเลือกโปรแกรมฟังเสียงได้ถึง 3 รูปแบบตามสภาพแวดล้อมที่ต้องการ

เครื่องช่วยฟัง เทคโนโลยีสูง

จากประเทศสวิตเซอร์แลนด์

2. ขั้นตอนการให้บริการ ของผู้มีสิทธิเบิกเครื่องช่วยฟัง ประกันสังคม

         1. เพียงแจ้งเจ้าหน้าที่ว่าท่านสนใจนำเครื่องช่วยฟังเทคโนโลยีสูงมาทดลองฟังเจ้าหน้าที่จะจัดเครื่องให้ท่านทดลองฟัง 3 รุ่น ที่แตกต่างกันให้ท่านนำกลับมาฟังที่บ้านหรือที่ทำงาน เพื่อดูว่าเครื่องรุ่นไหน ช่วยท่านให้มีคุณภาพการได้ยินดีขึ้นและช่วยท่านได้ตรงตามความต้องการของท่านมากน้อยเพียงใด* ( ไม่มีค่าใช้จ่าย )

         2. หากท่านสนใจเครื่องช่วยฟังเทคโนโลยีสูงขึ้นรุ่นไหน เจ้าหน้าที่จะเสนอโปรแกรม Upgrade ในราคาพิเศษสำหรับท่าน
เครื่องช่วยฟังเทคโนโลยีสูง

3. เงื่อนไขการเบิกค่า เครื่องช่วยฟังสำหรับผู้ประกัน

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเบิกค่าอุปกรณ์เครื่องช่วยฟัง สำหรับผู้ประกันตน (ประกันสังคม) ซึ่งจัดอยู่ในหมวดหมู่ ให้ใช้รายการและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์การบำบัดรักษาโรค

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และอัตราสำหรับประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยอันมิใช่เนื่องจากการทำงาน เพื่อปรับปรุงการจ่ายค่าบริการทางการแพทย์ให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น คณะกรรมการการแพทย์มีมติให้แก้ไขปรับปรุงหลักเกณฑ์และอัตราสำหรับประโยชน์ทดแทน ในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยอันมิใช่เนื่องจากการทำงาน ซึ่งคณะกรรมการประกันสังคมได้ให้ความเห็นชอบแล้ว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๕ (๒) และมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘ คณะกรรมการการแพทย์จึงออกประกาศไว้ดังนี้

 1. ให้ยกเลิกรายการค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์การบำบัดรักษาโรค กรณีสูญเสียสมรรถภาพของอวัยวะหรืออวัยวะบางส่วน แนบท้ายประกาศคณะกรรมการการแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ เรื่อง หลักเกณฑ์ และอัตราสำหรับประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยอันมิใช่เนื่องจากการทำงาน ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๔๖
 2. ให้ใช้รายการและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์การบำบัดรักษาโรค กรณีสูญเสียสมรรถภาพของอวัยวะบางส่วน อ้างอิงรายการอุปกรณ์อวัยวะเทียมและข้อบ่งชี้ในการบำบัดรักษาโรค แนบท้ายประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ และหลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราค่าใช้จ่ายเพื่อการบริการฟื้นฟูสมรรถภาพและอุปกรณ์เครื่องช่วยฟังสำหรับคนพิการทางการได้ยินในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ แนบท้ายประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ ลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๘ ท้ายประกาศฉบับนี้
 3.  ในกรณีที่ค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์การบำบัดรักษาโรค กรณีสูญเสียสมรรถภาพของอวัยวะหรืออวัยวะบางส่วนในรายการใดที่ไม่มีในบัญชีประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์การบำบัดรักษาโรคกรณีสูญเสียสมรรถภาพของอวัยวะบางส่วน อ้างอิงรายการอุปกรณ์อวัยวะเทียมและข้อบ่งชี้ในการบำบัดรักษาโรคแนบท้ายประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ และหลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราค่าใช้จ่ายเพื่อการบริการฟื้นฟูสมรรถภาพและอุปกรณ์เครื่องช่วยฟังสำหรับคนพิการทางการได้ยินในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ แนบท้ายประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ ลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๘ หรือมีความจำเป็นที่ต้องใช้รายการที่มีราคาสูงกว่าที่กำหนดในบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ ให้เสนอคณะกรรมการการแพทย์พิจารณารายการนั้น ๆ เป็นรายกรณี และเสนอคณะกรรมการประกันสังคมพิจารณาต่อไป
 4. ผู้ใดมีสิทธิได้รับค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์การบำบัดรักษาโรค กรณีสูญเสียสมรรถภาพของอวัยวะหรืออวัยวะบางส่วนตามประกาศคณะกรรมการการแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ เรื่อง หลักเกณฑ์ และอัตราสำหรับประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยอันมิใช่เนื่องจากการทำงาน ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๔๖ อยู่ก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับให้มีสิทธิได้รับค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์การบำบัดรักษาโรคตามอัตรานั้น ๆ
ข้อบ่งชี้ของการใช้อุปกรณ์เครื่องช่วยฟัง :
เสูญเสียการได้ยิน 2 ข้าง และมีการได้ยินที่ยังคงเหลืออยู่ (Residual Hearing) ในหูข้างที่ได้ยินดีกว่า หลังสิ้นสุดการรักษาด้วยยาหรือการผ่าตัดโดยต้องระบุสาเหตุความจำเป็นในการใส่เครื่องช่วยฟัง ลักษณะใด ลักษณะหนึ่ง ดังนี้  
 1. ไม่สามารถรักษาได้ด้วยยาหรือการผ่าตัด มีข้อห้ามในการผ่าตัด แพทย์ผู้รักษาพิจารณาแล้วว่าการผ่าตัดไม่เกิดประโยชน์ หรือผู้ป่วยปฏิเสธการผ่าตัด
 2. สูญเสียการได้ยินแบบประสาทหูเสื่อมอย่าเฉียบพลัน หลังการรักษาด้วยยาอย่างต่อเนื่อง มากกว่า 100 วัน
 3. การสูญเสียการได้ยินเป็นอุปสรรคต่อการสื่อความหมาย และการดำรงชีวิตประจำวัน หรือทำให้คุณภาพชีวิตลดลง
 4. การสูญเสียการได้ยินเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาภาษาและการพูด หรือมีความพิการซ้อน
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข :
1. สูญเสียการได้ยินทั้ง 2 ข้าง
2. ข้างที่ดีกว่า จะต้องมีค่าเฉลี่ยของระดับการได้ยินทางอากาศ (Air Conduction Threshold) ของความถี่ 500, 1,000 และ 2,000 เฮิรตซ์ เท่ากับ หรือ มากกว่า 40 เดซิเบล
 

4. การเบิกค่ารักษาพยาบาล สำหรับเครื่องช่วยฟังแต่ละประเภท

มื่อแพทย์หู คอ จมูก ประจำโรงพยาบาลตรวจและวินิจฉัยว่าประสาทหูเสื่อมและมีความจำเป็นที่ต้องใส่เครื่องช่วยฟัง

ขั้นตอนคือต้องรับการตรวจวินิจฉัยจากรพ.ของรัฐ หรือเอกชน เช่น รพ.จุฬา รพ.ศิริราช รพ.รามา รพ.ตำรวจ รพ. บํารุงราษฎร์  รพ. สมิติเวช รพ. เปาโล  ฯลฯ ที่มีแพทย์ด้าน หู คอ จมูก เมื่อแพทย์วินิจฉัยว่าประสาทหูเสื่อมและจำเป็นต้องใส่ เครื่องช่วยฟัง ตามเกณฑ์ของประกันสังคมจะสามารถเบิกค่าช่วยฟัง ดังนี้

เครื่องช่วยฟังแบบกล่องระบบอนาล็อกเครื่องละ 7,000 บาท
เครื่องช่วยฟังแบบกล่องระบบดิจิตอลเครื่องละ 9,000 บาท
เครื่องช่วยฟังแบบทัดหลังใบหูระบบดิจิตอลข้างละ 12,000 บาท
เครื่องช่วยฟังแบบใส่ในช่องหูระบบดิจิตอลข้างละ 12,500 บาท
เครื่องช่วยฟังแบบนำเสียงผ่านกระดูกแบบหูเดียวระบบดิจิตอลข้างละ 12,500 บาท

กรอกข้อมูลสำหรับผู้ที่สนใจขอคำปรึกษา ถาม-ตอบ เครื่องช่วยฟัง และทุกปัญหาการได้ยิน จาก ผู้เชี่ยวชาญด้านการได้ยินและเครื่องช่วยฟัง

หรือหากท่านมีคำถาม สอบถามเพิ่มเติมได้ที่

ติดต่อผ่าน LINE คลิก

t

ติดต่อผ่าน FACEBOOK คลิก

หรือโทร 02-279-3030 คลิก