ศูนย์บริการ เครื่องช่วยฟัง อินทิเม็กซ์

ใช้สิทธิประกันสังคม ของท่านให้คุ้มค่าด้วย เครื่องช่วยฟังประกันสังคม เทคโนโลยีสูง

   เพื่อให้ท่านมีโอกาสเข้าถึง เครื่องช่วยฟังประกันสังคม เทคโนโลยีสูงขึ้น รองรับความต้องการเฉพาะของท่านข้อหนึ่งข้อใดหรือมากกว่า 1 ข้อ ดังต่อโปนี้

  • ต้องการฟังเสียงสนทนาทางโทรศัพท์ได้ชัดเจน
  • ต้องการติดตามการพูดคุยเวลาประชุมได้ดีขึ้น
  • ต้องการได้ยินและมีส่วนการสนทนากับเพื่อนบนโต๊ะอาหาร
  • ต้องการลดเสียงลมที่รบกวนการฟัง
  • ต้องการลดความกังวลเมื่อต้องเปลี่ยนสถานที่สนทนา
  • จากที่เงียบไปที่มีเสียงอึกทึก
  • ต้องการฟังโทรทัศน์ชัดเจนโดยไม่ต้องเปิดเสียงดังรบกวนสมาชิกในครอบครัว
เครื่องช่วยฟังประกันสังคม

1. คุณสมบัติเด่น… เครื่องช่วยฟังเทคโนโลยีสูง

@ ChannelFree ขยายเสียงอย่างละเอียดและให้เสียงอย่างเป็นธรรมชาติ
@ Advanced Soft Noise Management ได้ยินชัดเจนแม้มีเสียงรบกวน
@ ปรับเลือกโปรแกรมฟังเสียงได้ถึง 3 รูปแบบตามสภาพแวดล้อมที่ต้องการ

 

เครื่องช่วยฟัง bernafon

เครื่องช่วยฟังเทคโนโลยีสูง จากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 

swiss engineering

2. ขั้นตอนการให้บริการ ของผู้มีสิทธิเบิก เครื่องช่วยฟังประกันสังคม

  1. ตรวจวัดระดับการได้ยินเพื่อให้ทราบระดับการสูญเสียการได้ยินของท่าน
  2. อธิบายผลตรวจการได้ยินและแนะนำ เครื่องช่วยฟังประกันสังคม ที่เหมาะสมกับปัญหาการได้ยินของท่าน
  3. ผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องช่วยฟัง จะให้ท่านได้ทดลองฟังเสียงเครื่องช่วยฟังเทคโนโลยีสูง เพื่อให้รู้ว่าเครื่องรุ่นไหนช่วยให้ท่านมีคุณภาพการได้ยินดีขึ้น 
การตรวจการได้ยิน เครื่องช่วยฟังประกันสังคม
ใส่ เเครื่องช่วยฟังประกันสังคม จะช่วยลดอาการเสียงดังในหูได้หรือไม่

3. เงื่อนไขการเบิกค่า เครื่องช่วยฟังสำหรับผู้ประกัน

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเบิกค่าอุปกรณ์ เครื่องช่วยฟัง ราคา สำหรับผู้ประกันตน (ประกันสังคม) ซึ่งจัดอยู่ในหมวดหมู่ ให้ใช้รายการและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์การบำบัดรักษาโรค

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และอัตราสำหรับประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยอันมิใช่เนื่องจากการทำงาน เพื่อปรับปรุงการจ่ายค่าบริการทางการแพทย์ให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น คณะกรรมการการแพทย์มีมติให้แก้ไขปรับปรุงหลักเกณฑ์และอัตราสำหรับประโยชน์ทดแทน ในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยอันมิใช่เนื่องจากการทำงาน ซึ่งคณะกรรมการประกันสังคมได้ให้ความเห็นชอบแล้ว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๕ (๒) และมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘ คณะกรรมการการแพทย์จึงออกประกาศไว้ดังนี้

ให้ยกเลิกรายการค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์การบำบัดรักษาโรค กรณีสูญเสียสมรรถภาพของอวัยวะหรืออวัยวะบางส่วน แนบท้ายประกาศคณะกรรมการการแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ เรื่อง หลักเกณฑ์ และอัตราสำหรับประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยอันมิใช่เนื่องจากการทำงาน ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๔๖
ให้ใช้รายการและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์การบำบัดรักษาโรค กรณีสูญเสียสมรรถภาพของอวัยวะบางส่วน อ้างอิงรายการอุปกรณ์อวัยวะเทียมและข้อบ่งชี้ในการบำบัดรักษาโรค แนบท้ายประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ และหลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราค่าใช้จ่ายเพื่อการบริการฟื้นฟูสมรรถภาพและอุปกรณ์เครื่องช่วยฟังประกันสังคม สำหรับคนพิการทางการได้ยินในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ แนบท้ายประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ ลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๘ ท้ายประกาศฉบับนี้
 ในกรณีที่ค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์การบำบัดรักษาโรค กรณีสูญเสียสมรรถภาพของอวัยวะหรืออวัยวะบางส่วนในรายการใดที่ไม่มีในบัญชีประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์การบำบัดรักษาโรคกรณีสูญเสียสมรรถภาพของอวัยวะบางส่วน อ้างอิงรายการอุปกรณ์อวัยวะเทียมและข้อบ่งชี้ในการบำบัดรักษาโรคแนบท้ายประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ และหลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราค่าใช้จ่ายเพื่อการบริการฟื้นฟูสมรรถภาพและอุปกรณ์เครื่องช่วยฟังสำหรับคนพิการทางการได้ยินในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ แนบท้ายประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ ลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๘ หรือมีความจำเป็นที่ต้องใช้รายการที่มีราคาสูงกว่าที่กำหนดในบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ ให้เสนอคณะกรรมการการแพทย์พิจารณารายการนั้น ๆ เป็นรายกรณี และเสนอคณะกรรมการประกันสังคมพิจารณาต่อไป
ผู้ใดมีสิทธิได้รับค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์การบำบัดรักษาโรค กรณีสูญเสียสมรรถภาพของอวัยวะหรืออวัยวะบางส่วนตามประกาศคณะกรรมการการแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ เรื่อง หลักเกณฑ์ และอัตราสำหรับประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยอันมิใช่เนื่องจากการทำงาน ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๔๖ อยู่ก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับให้มีสิทธิได้รับค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์การบำบัดรักษาโรคตามอัตรานั้น ๆ 

ข้อบ่งชี้ของการใช้อุปกรณ์เครื่องช่วยฟังประกันสังคม :

สูญเสียการได้ยิน 2 ข้าง และมีการได้ยินที่ยังคงเหลืออยู่ (Residual Hearing) ในหูข้างที่ได้ยินดีกว่า หลังสิ้นสุดการรักษาด้วยยาหรือการผ่าตัดโดยต้องระบุสาเหตุความจำเป็นในการใส่เครื่องช่วยฟัง ลักษณะใด ลักษณะหนึ่ง ดังนี้

ไม่สามารถรักษาได้ด้วยยาหรือการผ่าตัด มีข้อห้ามในการผ่าตัด แพทย์ผู้รักษาพิจารณาแล้วว่าการผ่าตัดไม่เกิดประโยชน์ หรือผู้ป่วยปฏิเสธการผ่าตัด
สูญเสียการได้ยินแบบประสาทหูเสื่อมอย่าเฉียบพลัน หลังการรักษาด้วยยาอย่างต่อเนื่อง มากกว่า 100 วัน
การสูญเสียการได้ยินเป็นอุปสรรคต่อการสื่อความหมาย และการดำรงชีวิตประจำวัน หรือทำให้คุณภาพชีวิตลดลง
การสูญเสียการได้ยินเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาภาษาและการพูด หรือมีความพิการซ้อน
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข :
1. สูญเสียการได้ยินทั้ง 2 ข้าง
2. ข้างที่ดีกว่า จะต้องมีค่าเฉลี่ยของระดับการได้ยินทางอากาศ (Air Conduction Threshold) ของความถี่ 500, 1,000 และ 2,000 เฮิรตซ์ เท่ากับ หรือ มากกว่า 40 เดซิเบ

4. การเบิกค่ารักษาพยาบาล สำหรับ เครื่องช่วยฟังประกันสังคม แต่ละประเภท

เมื่อแพทย์หู คอ จมูก ประจำโรงพยาบาลตรวจและวินิจฉัยว่าประสาทหูเสื่อมและมีความจำเป็นที่ต้องใส่เครื่องช่วยฟัง

ขั้นตอนคือต้องรับการตรวจวินิจฉัยจาก โรงพยาบาล รัฐ หรือเอกชน เช่น โรงพยาบาล  จุฬา ,โรงพยาบาล ศิริราช,โรงพยาบาล รามา, รพ.ตำรวจ ,รพ. สมิติเวช ,รพ. เปาโล  ฯลฯ ที่มีแพทย์ด้าน หู คอ จมูก เมื่อแพทย์วินิจฉัยว่าประสาทหูเสื่อมและจำเป็นต้องใส่เครื่องช่วยฟัง ตามเกณฑ์ของประกันสังคมจะสามารถเบิกค่า เครื่องช่วยฟังประกันสังคม  มี ราคา ดังนี้

เครื่องช่วยฟังแบบกล่องระบบอนาล็อกเครื่องละ 7,000 บาท
เครื่องช่วยฟังแบบกล่องระบบดิจิตอลเครื่องละ 9,000 บาท
เครื่องช่วยฟังแบบทัดหลังใบหูระบบดิจิตอลข้างละ 12,000 บาท
เครื่องช่วยฟังแบบใส่ในช่องหูระบบดิจิตอลข้างละ 12,500 บาท
เครื่องช่วยฟังแบบนำเสียงผ่านกระดูกแบบหูเดียวระบบดิจิตอลข้างละ 12,500 บาท
เครื่องช่วยฟังประกันสังคม bernafon

ผลิตภัณฑ์แนะนำ

เครื่องช่วยฟังดิจิตอล เทคโนโลยีสูง ที่จะช่วยให้ทุกเสียงกลับมาได้ยินอีกครั้ง

VIRON 9 เครื่องช่วยฟัง คุณภาพสูง เสียงสมจริงเป็นธรรมชาติ

Leox 7/3 เครื่องช่วยฟังที่กำลังขยายสูง สำหรับผู้สูญเสียการได้ยินรุนแรง

อุปกรณ์เสริมเครื่องช่วยฟัง ที่สามารถเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟน ได้ตามความต้องการ

แท็กยอดนิยม

บทความที่แนะนำ