ศูนย์บริการ เครื่องช่วยฟัง อินทิเม็กซ์

ใช้สิทธิประกันสังคม ของท่านให้คุ้มค่า ด้วยเครื่องช่วยฟังเทคโนโลยีสูง

เครื่องช่วยฟังประกันสังคม เทคโนโลยีสูง

   เพื่อให้ท่านมีโอกาสเข้าถึง เครื่องช่วยฟังประกันสังคม เทคโนโลยีสูงขึ้น รองรับความต้องการเฉพาะของท่านข้อหนึ่งข้อใดหรือมากกว่า 1 ข้อ ดังต่อโปนี้

 • ต้องการฟังเสียงสนทนาทางโทรศัพท์ได้ชัดเจน
 • ต้องการติดตามการพูดคุยเวลาประชุมได้ดีขึ้น
 • ต้องการได้ยินและมีส่วนการสนทนากับเพื่อนบนโต๊ะอาหาร
 • ต้องการลดเสียงลมที่รบกวนการฟัง
 • ต้องการลดความกังวลเมื่อต้องเปลี่ยนสถานที่สนทนา
 • จากที่เงียบไปที่มีเสียงอึกทึก
 • ต้องการฟังโทรทัศน์ชัดเจนโดยไม่ต้องเปิดเสียงดังรบกวนสมาชิกในครอบครัว

01

คุณสมบัติเด่น...
เครื่องช่วยฟังประกันสังคม เทคโนโลยีสูง

02

ขันตอนการให้บริการ ของผู้มีสิทธิเบิก เครื่องช่วยฟังประกันสังคม

03

เงื่อนไขการเบิกค่า
เครื่องช่วยฟัง
สำหรับผู้ประกัน

04

การเบิกค่ารักษาพยาบาล สำหรับเครื่องช่วยฟังแต่ละประเภท

 

1. คุณสมบัติเด่น… เครื่องช่วยฟัง เทคโนโลยีสูง

@ ChannelFree ขยายเสียงอย่างละเอียดและให้เสียงอย่างเป็นธรรมชาติ
@ Advanced Soft Noise Management ได้ยินชัดเจนแม้มีเสียงรบกวน
@ ปรับเลือกโปรแกรมฟังเสียงได้ถึง 3 รูปแบบตามสภาพแวดล้อมที่ต้องการ


เครื่องช่วยฟังเทคโนโลยีสูง
จาก

ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

 

         

2. ขั้นตอนการให้บริการ ของผู้มีสิทธิเบิกเครื่องช่วยฟัง ประกันสังคม

  1. เพียงแจ้งเจ้าหน้าที่ว่าท่านสนใจนำเครื่องช่วยฟังเทคโนโลยีสูงมาทดลองฟังเจ้าหน้าที่จะจัดเครื่องให้ท่านทดลองฟัง 3 รุ่น ที่แตกต่างกันให้ท่านนำกลับมาฟังที่บ้านหรือที่ทำงาน เพื่อดูว่าเครื่องรุ่นไหน ช่วยท่านให้มีคุณภาพการได้ยินดีขึ้นและช่วยท่านได้ตรงตามความต้องการของท่านมากน้อยเพียงใด* ( ไม่มีค่าใช้จ่าย )

  2. หากท่านสนใจเครื่องช่วยฟังเทคโนโลยีสูงขึ้นรุ่นไหน เจ้าหน้าที่จะเสนอโปรแกรม Upgrade ในราคาพิเศษสำหรับท่าน
เครื่องช่วยฟังเทคโนโลยีสูง

 

3. เงื่อนไขการเบิกค่า เครื่องช่วยฟังสำหรับผู้ประกัน

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเบิกค่าอุปกรณ์เครื่องช่วยฟัง สำหรับผู้ประกันตน (ประกันสังคม) ซึ่งจัดอยู่ในหมวดหมู่ ให้ใช้รายการและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์การบำบัดรักษาโรค

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และอัตราสำหรับประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยอันมิใช่เนื่องจากการทำงาน เพื่อปรับปรุงการจ่ายค่าบริการทางการแพทย์ให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น คณะกรรมการการแพทย์มีมติให้แก้ไขปรับปรุงหลักเกณฑ์และอัตราสำหรับประโยชน์ทดแทน ในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยอันมิใช่เนื่องจากการทำงาน ซึ่งคณะกรรมการประกันสังคมได้ให้ความเห็นชอบแล้ว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๕ (๒) และมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘ คณะกรรมการการแพทย์จึงออกประกาศไว้ดังนี้

 1. ให้ยกเลิกรายการค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์การบำบัดรักษาโรค กรณีสูญเสียสมรรถภาพของอวัยวะหรืออวัยวะบางส่วน แนบท้ายประกาศคณะกรรมการการแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ เรื่อง หลักเกณฑ์ และอัตราสำหรับประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยอันมิใช่เนื่องจากการทำงาน ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๔๖
 2. ให้ใช้รายการและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์การบำบัดรักษาโรค กรณีสูญเสียสมรรถภาพของอวัยวะบางส่วน อ้างอิงรายการอุปกรณ์อวัยวะเทียมและข้อบ่งชี้ในการบำบัดรักษาโรค แนบท้ายประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ และหลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราค่าใช้จ่ายเพื่อการบริการฟื้นฟูสมรรถภาพและอุปกรณ์เครื่องช่วยฟังสำหรับคนพิการทางการได้ยินในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ แนบท้ายประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ ลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๘ ท้ายประกาศฉบับนี้
 3.  ในกรณีที่ค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์การบำบัดรักษาโรค กรณีสูญเสียสมรรถภาพของอวัยวะหรืออวัยวะบางส่วนในรายการใดที่ไม่มีในบัญชีประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์การบำบัดรักษาโรคกรณีสูญเสียสมรรถภาพของอวัยวะบางส่วน อ้างอิงรายการอุปกรณ์อวัยวะเทียมและข้อบ่งชี้ในการบำบัดรักษาโรคแนบท้ายประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ และหลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราค่าใช้จ่ายเพื่อการบริการฟื้นฟูสมรรถภาพและอุปกรณ์เครื่องช่วยฟังสำหรับคนพิการทางการได้ยินในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ แนบท้ายประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ ลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๘ หรือมีความจำเป็นที่ต้องใช้รายการที่มีราคาสูงกว่าที่กำหนดในบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ ให้เสนอคณะกรรมการการแพทย์พิจารณารายการนั้น ๆ เป็นรายกรณี และเสนอคณะกรรมการประกันสังคมพิจารณาต่อไป
 4. ผู้ใดมีสิทธิได้รับค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์การบำบัดรักษาโรค กรณีสูญเสียสมรรถภาพของอวัยวะหรืออวัยวะบางส่วนตามประกาศคณะกรรมการการแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ เรื่อง หลักเกณฑ์ และอัตราสำหรับประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยอันมิใช่เนื่องจากการทำงาน ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๔๖ อยู่ก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับให้มีสิทธิได้รับค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์การบำบัดรักษาโรคตามอัตรานั้น ๆ

ข้อบ่งชี้ของการใช้อุปกรณ์เครื่องช่วยฟัง :

เสูญเสียการได้ยิน 2 ข้าง และมีการได้ยินที่ยังคงเหลืออยู่ (Residual Hearing) ในหูข้างที่ได้ยินดีกว่า หลังสิ้นสุดการรักษาด้วยยาหรือการผ่าตัดโดยต้องระบุสาเหตุความจำเป็นในการใส่เครื่องช่วยฟัง ลักษณะใด ลักษณะหนึ่ง ดังนี้

 1. ไม่สามารถรักษาได้ด้วยยาหรือการผ่าตัด มีข้อห้ามในการผ่าตัด แพทย์ผู้รักษาพิจารณาแล้วว่าการผ่าตัดไม่เกิดประโยชน์ หรือผู้ป่วยปฏิเสธการผ่าตัด
 2. สูญเสียการได้ยินแบบประสาทหูเสื่อมอย่าเฉียบพลัน หลังการรักษาด้วยยาอย่างต่อเนื่อง มากกว่า 100 วัน
 3. การสูญเสียการได้ยินเป็นอุปสรรคต่อการสื่อความหมาย และการดำรงชีวิตประจำวัน หรือทำให้คุณภาพชีวิตลดลง
 4. การสูญเสียการได้ยินเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาภาษาและการพูด หรือมีความพิการซ้อน

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข :

1. สูญเสียการได้ยินทั้ง 2 ข้าง

2. ข้างที่ดีกว่า จะต้องมีค่าเฉลี่ยของระดับการได้ยินทางอากาศ (Air Conduction Threshold) ของความถี่ 500, 1,000 และ 2,000 เฮิรตซ์ เท่ากับ หรือ มากกว่า 40 เดซิเบล

4. การเบิกค่ารักษาพยาบาล สำหรับเครื่องช่วยฟังแต่ละประเภท

 

เมื่อผู้บกพร่องทางได้ยินมีสิทธิ์ของประกันสังคม ต้องการเบิกค่า เครืองช่วยฟังฟัง จากประกันสังคม ขั้นตอนนี้คือต้องรับการตรวจวินิจฉัยจากรพ.ของรัฐ หรือเอกชน เช่น รพ.จุฬา รพ.ศิริราช รพ.รามา รพ.ตำรวจ รพ.ราชวิถี รพ.พระมงกุฎเกล้า  รพ พญาไท รพ กรุงเทพ รพ. บํารุงราษฎร์  รพ. สมิติเวช รพ. เปาโล  ฯลฯ ที่มีแพทย์ด้าน หู คอ จมูก เมื่อแพทย์วินิจฉัยว่าประสาทหูเสื่อมและจำเป็นต้องใส่ เครื่องช่วยฟัง ตามเกณฑ์ของประกันสังคมจะสามารถเบิกค่าเครื่องช่วยฟัง ดังนี้

เครื่องช่วยฟังแบบกล่องระบบอนาล็อกเครื่องละ 7,000 บาท
เครื่องช่วยฟังแบบกล่องระบบดิจิตอลเครื่องละ 9,000 บาท
เครื่องช่วยฟังแบบทัดหลังใบหูระบบดิจิตอลข้างละ 12,000 บาท
เครื่องช่วยฟังแบบใส่ในช่องหูระบบดิจิตอลข้างละ 12,500 บาท
เครื่องช่วยฟังแบบนำเสียงผ่านกระดูกแบบหูเดียวระบบดิจิตอลข้างละ 12,500 บาท

กรอกข้อมูลสำหรับผู้ที่สนใจขอคำปรึกษา ถาม-ตอบ เครื่องช่วยฟัง และทุกปัญหาการได้ยิน จาก ผู้เชี่ยวชาญด้านการได้ยินและเครื่องช่วยฟัง

หรือหากท่านมีคำถาม สอบถามเพิ่มเติมได้ที่

ผลิตภัณฑ์แนะนำ

เครื่องช่วยฟังดิจิตอล เทคโนโลยีสูง ที่จะช่วยให้ทุกเสียงกลับมาได้ยินอีกครั้ง

VIRON 9 เครื่องช่วยฟังคุณภาพเสียง สมจริงเป็นธรรมชาติ

Leox 7/3 เครื่องช่วยฟัง ที่ กำลังขยายสูง สำหรับผู้สูญเสียการได้ยินรุนแรง

อุปกรณ์เสริมเครื่องช่วยฟัง ที่สามารถเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟน ได้ตามความต้องการ