ศูนย์บริการ เครื่องช่วยฟัง อินทิเม็กซ์

ศูนย์บริการเครื่องช่วยฟังอินทิเม็กซ์ ห่วงใยสุขภาพของลูกค้าผู้มารับบริการช่วงวิกฤตโควิด19

ศูนย์ฯ มีห่วงใยและใส่ใจเป็นอย่างยิ่งต่อสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของท่านผู้มีอุปการะคุณ และเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ศูนย์ฯ จึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การป้องกันการแพร่กระจายของไวรัส โควิด-19 ของกระทรวงสาธารณสุข โดยได้จัดให้มีการพ่นยาฆ่าเชื้อบริเวณพื้นที่ภายในศูนย์ฯ เช็ดถูบริเวณพื้นผิว จุดสัมผัสทุกจุดอย่างสม่ำเสมอ 

เพื่อเพิ่มความเข้มข้นให้ผู้มีอุปการะคุณทุกท่านได้มั่นใจว่าศูนย์ฯ ให้ความสำคัญในเรื่องความปลอดภัย อันจะเป็นการลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดสู่ส่วนรวมไปด้วย จึงใคร่ขอความร่วมมือจากท่านดังต่อไปนี้

1. มีจุดคัดกรองด้านหน้า

1.1 เจ้าหน้าที่ด้านนอก จะเตือนให้ท่านใส่หน้ากากอนามัยก่อนเข้ามารับบริการภายในศูนย์ฯ

  • สำหรับท่านที่ไม่ได้นำหน้ากากอนามัยมา ศูนย์ฯ ได้จัดบริเวณให้ท่านนั่งรอ 

1.2 มีเจ้าหน้าที่วัดอุณหภูมิร่างกายผ่านหน้าผากแจ้งอุณหภูมิร่างกายให้ท่านทราบฉีดแอลกอฮอล์บนฝ่ามือของท่านและติดสติ๊กเกอร์บริเวณเสื้อของท่านเพื่อให้ทราบว่าท่านผ่านการคัดกรองเบื้องต้นแล้ว

2. มีจุดคัดกรองภายใน

2.1 เจ้าหน้าที่จะถามคำถามด้วยแบบสอบถามคัดกรองความเสี่ยงของอาการไวรัส โควิด 19

2.2 เพื่อลดความแออัดของผู้มารับบริการภายในบริเวณศูนย์ฯ จึงขอความกรุณาท่านนัดหมายเข้ามารับบริการล่วงหน้าเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ให้บริการเฉพาะท่านตามช่วงเวลาที่นัดหมาย

**สำหรับท่านที่ไม่ผ่านการคัดกรอง ข้อหนึ่งข้อใด ศูนย์ฯ ขอความกรุณาท่านโปรดนัดหมายเข้ามาใหม่**

3. การเข้ารับบริการ

3.1 ขอให้ท่านใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ภายในศูนย์

3.2 ศูนย์ฯ ขออภัยที่ต้องงดให้บริการเครื่องดื่มและของว่างเป็นการชั่วคราวในช่วงเวลานี้

3.3 ศูนย์ฯ จัดที่นั่งรับรองแต่ละเก้าอี้ให้ห่างกันตามข้อกำหนดการเว้นระยะห่างทางสังคม (Socail distancing) คลิก ดูภาพประกอบ Social Distancing ลดความเสี่ยงการระบาดของเชื้อ

3.4 ถ้าท่านเข้ารับการตรวจการได้ยิน ทดลองเครื่อง ปรับเครื่อง ฯลฯ ขอความกรุณาให้ญาติรอด้านนอกห้องด้านนอกห้อง

บริการจองการนัดหมายล่วงหน้า

**** เจ้าหน้าที่ของ ศูนย์บริการเครื่องช่วยฟังอินทิเม็กซ์ทุกคน ตั้งใจทำทุกวิถีทางเพื่อให้ท่านมั่นใจว่าจะได้รับบริการคุณภาพอย่างไม่ติดขัดขอให้ท่านดูแลตัวเองและคนในครอบครัวให้ปลอดภัยจากไวรัสโควิด 19”

ข่าวสาร กิจกรรม การได้ยิน

ศูนย์บริการเครื่องช่วยฟังอินทิเม็กซ์ เปิดให้บริการตามปกติ ทุกสาขา

เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมการประกาศ พ.ร.ก. ฉุกเฉินของรัฐบาล ศูนย์บริการเครื่องช่วยฟ้งอินทิเม็กซ์ ทุกสาขา ขอแจ้งปรับเวลาให้บริการเป็นการ (ชั่วคราว) เป็นเวลา 9.00 – 16.00 น. เปิดบริการทุกวัน เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

การให้บริการเพื่อลดความแออัด และเพิ่มความปลอดภัยให้กับลูกค้าทุกท่าน กรุณานัดหมายล่วงหน้า

– บริการ Drive-in Service ให้บริการที่รถ สะดวก ปลอดภับ ไม่ต้องลงจากรถ
– ให้การบริการเฉพาะท่านที่นัดหมายล่วงหน้าเท่านั้นและกำหนดช่วงเวลาการนัดหมายให้ห่างกัน ไม่เกินวันละ 10 ท่าน
– จัดที่นั่งรอรับบริการโดยเว้นระยะห่าง 1 เมตร

Drive-in Service บริการใหม่ สำหรับผู้ที่ใส่เครื่องช่วยฟัง สะดวก ปลอดภัย ไม่ต้องลงจากรถ

DRIVE-IN SERVICE เป็นบริการใหม่สำหรับท่านที่ใส่เครื่องช่วยฟัง ที่ต้องการเข้ามารับบริการเช็คล้างทำความสะอาดเครื่องช่วยฟัง ซ่อมเครื่องช่วยฟัง หรือซื้อแบตเตอรี่เครื่องช่วยฟัง

รักษาสุขภาพการได้ยินอย่างไร ในช่วงวิกฤตโควิด 19

เมื่อทั้งโลกเปลี่ยนไปในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมามาตรการรักษาระยะห่างทางสังคมที่ต้องการให้ผู้คนอยู่ห่างกันทำให้ร้านอาหารโรงภาพยนตร์และธุรกิจหลายธุรกิจต้องปิดตัวลงเป็นสาเหตุให้เราต้องแยกตัวเองหลีกเลี่ยงการพาตัวเองไปอยู่ในที่ที่เป็นการรวมผู้คนหมู่มากรักษาระยะห่างเพื่อความปลอดภัยเพื่อป้องกันการกระจายตัวของเชื้อ