https://analytics.google.com/analytics/web/?authuser=2#/a29744284p281425186/admin/streams/table/2727640087

Intimex ศูนย์ เครื่องช่วยฟัง หูหนวก หูตึง

ให้บริการทุกวัน เวลาทำการ : จันทร์ – ศุกร์ เวลา 8:30 – 16:30 | เสาร์ – อาทิตย์ เวลา 8:00 – 16:30

ติดต่อ line เครื่องช่วยฟัง intimexhearing

ทำไม อินทิเม็กซ์ จึงแตกต่าง

1 การให้ความรู้และคำปรึกษาอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

การเตรียมความพร้อมก่อนการผ่าตัดประสาทหูเทียม

  • มีข้อมูล รายละเอียดให้ผู้ปกครอง และครอบครัวอย่างครบถ้วน
  • มีนักสหวิชาชีพ ประกอบด้วย ครูการศึกษาพิเศษ สาขาบกพร่องทางการได้ยิน นักจิตวิทยา นักกิจกรรมบำบัด ร่วมกันประเมินทักษะการฟัง การพูด ภาษาและพัฒนาการที่เหมาะสมวัยด้วยแบบประเมินมาตรฐานสากล
  • ออกแบบการได้ยินให้เหมาะสมกับความต้องการและความจำเป็นแก่ผู้ที่จะเข้ารับการผ่าตัด ผู้ปกครอง หรือครอบครัว

2 การผ่าตัดโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

  • มั่นใจในความสำเร็จของการผ่าตัด

3 การฟื้นฟูหลังการผ่าตัด

  • ศูนย์พัฒนาการฟังและการพูด ให้การฟื้นฟูหลังการผ่าตัดโดยครูการศึกษาพิเศษ ผ่านหลักการ AVT (Auditory Verbal Therapy) ให้ความสำคัญกับการฟัง พร้อมทีมงานนักสหวิชาชีพ ทำงานแบบองค์รวม รองรับความต้องการของผู้ใช้ประสาทหูเทียมแต่ละท่าน
  • Hearing Clinic ปรับเครื่องแปลงสัญญานเสียงพูด (Mapping) และดูแลบำรุงรักษาเครื่องแปลงสัญญาณให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
  • มีเครื่องให้ยืมระหว่างส่งซ่อม

ศูนย์บริการเครื่องช่วยฟังอินทิเม็กซ์
โทร: 02 279 3030
คุยเฟสบุ๊ค: m.me/intimexhearingaid
คุยไลน์: line ID : @intimex
—เครื่องช่วยฟังอินทิเม็กซ์