ประสาทหูเทียมเหมาะกับใครบ้าง

คุณสมบัติของผู้ที่เหมาะสมกับการผ่าตัดใส่ประสาทหูเทียม

ในเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 12 ปี *

คุณสมบัติของผู้ที่เหมาะสมกับการผ่าตัดใส่ประสาทหูเทียม
 • 1. อายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป
 • 2. หูหนวกมาเป็นระยะเวลาไม่เกิน 10 ปี
  (หากหูหนวกเกิน 10 ปี ต้องได้รับการฟื้นฟูการได้ยินมาก่อน)
 • 3. สูญเสียการได้ยินทั้งสองข้างระดับหูหนวก (มากกว่า 80 เดซิเบล และลองใช้เครื่องช่วยฟังแล้วไม่ได้ผล
 • 4. ไม่มีโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการผ่าตัด
 • 5. มีสุขภาพจิตและสติปัญญาดีพอทื่สามารถพัฒนาได้
 • 6. ต้องสามารถเข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพการได้ยินหลังการผ่าตัดและติดตามผลเป็นระยะๆได้
 • 7. มีศักยภาพที่จะดูแล บำรุงรักษาเครื่องประสาทหูเทียมได้

ในผู้ใหญ่ *

คุณสมบัติของผู้ที่เหมาะสมกับการผ่าตัดใส่ประสาทหูเทียม
 • 1. หูหนวกมาเป็นระยะเวลาไม่เกิน 10 ปี (หากหูหนวกเกิน 10 ปี ต้องได้รับการฟื้นฟูการได้ยินมาก่อน)
 • 2. สูญเสียการได้ยินท้ังสองข้างระดับหูหนวก (มากกว่า 80 เดซิเบล) และลองใช้เครื่องช่วยฟังแล้วไม่ได้ผล
 • 3. ไม่มีโรคทื่เป็นอุปสรรคต่อการผ่าตัด
 • 4. ผู้ป่วยต้องไม่มีปัญหาทางด้านจิตประสาท ที่เป็นอุปสรรคในการใช้ประสาทหูเทียม
 • 5. ต้องสามารถเข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพการได้ยินหลังการผ่าตัดและติดตามผลเป็นระยะๆได้
 • 6. มีศักยภาพที่จะดูแล บำรุงรักษาเครื่องประสาทหูเทียมได้

*กรณีข้าราชการ เจ้าหน้าที่รัฐวิสาหกิจ มีสิทธิการเบิกค่ารักษาพยาบาลประสาทหูเทียม รายการอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค ตามหลักเกณฑ์ของประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค ประกาศ ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2560

Back to top