Page 16 - Cochlear ของเราแตกต่าง ด้วยการได้ยิน A+ ชั้นเลิศ
P. 16

ให้เขาได้เป็น...  ป๊อปสตาร์       การดูแล A+ ชั้นเลิศ :   สิ่งหนึ ่ งที ่ ผู้ปกครองที ่ ก�าลังเลือก
                                                  เราพร้อมเคียงข้างคุณ
                                                               ประสาทหูเทียมให้กับลูกน้อยควรทราบ
                                                  วันนี้ และตลอดไป     ก็คือ เราจะเคียงข้างคุณไปตลอดชีวิต
                                                               เราจะเป็นเสมือนครอบครัวของคุณ
                                                       นี ่ คือสิ่งที ่ คุณจะสัมผัสได้ทันทีเมื ่ อได้รู้จักกับเรา – มาร่วมเป็น
                                                       ส่วนหนึ ่ งของ ครอบครัว Cochlear ที ่ มีสมาชิกผู้ใช ้
                                                       ประสาทหูเทียมมากกว่า 260,000 คน ให้ลูกน้อยของคุณได้รับ
                                                       สิทธิประโยชน์จากความรู้และประสบการณ์ที ่ เราได้สั่งสมร่วมกับ
                                                       พวกเขา เพื ่ อการได้ยิน A+ ชั้นเลิศ และใช ้ ชีวิตตามที ่ ฝันไว้
   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20