Page 10 - Cochlear ของเราแตกต่าง ด้วยการได้ยิน A+ ชั้นเลิศ
P. 10

ให้เขาได้เป็น...  นักกีฬาโอลิมปิก
                                                    ่
                                                   เครืองแปลงสัญญาณ A+     คุณได้เลือกสิ่งที ่ ดีที ่ สุดให้กับลูกรักในทุก ๆ วัน
                                                   ชั้นเลิศ: คือมันสมองของ   ไม่ว่าจะเป็นอาหารดี ๆ เพื ่ อให้เขามีสุขภาพ
                                                   ประสาทหูเทียม        แข็งแรง หรือกิจกรรมที ่ มีประโยชน์เพื ่ อส่งเสริม
                                                                 พัฒนาการด้านต่าง ๆ ให้กับเขา
                                                         การได้ยิน A+ ชั้นเลิศจึงจ�าเป็นอย่างยิ่งในการฟูมฟักจิตใจของเด็ก
                                                         ด้วยเหตุนี้ เราจึงคิดค้นและพัฒนาเครื ่ องแปลงสัญญาณโดยใช ้ เทคโนโลยี
                                                         ที ่ มีประสิทธิภาพสูงสุดเท่าที ่ เคยมีมา เพื ่ อให้ลูกน้อยของคุณไม่ต้อง
                                                         เหน็ดเหนื ่ อยกับการฟังในสิ่งแวดล้อมที ่ ฟังยากอีกต่อไป เครื ่ องแปลง
                                                         สัญญาณของเราช่วยลดภาระของสมอง เปิดโอกาสให้ลูกรักของคุณ
                                                         ได้สนใจกับสิ่งอื ่ น ๆ นอกเหนือจากการตั้งใจฟัง เช่น การคิดท�าตาม
                                                         ความฝันของตนเอง
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15