ศูนย์บริการ เครื่องช่วยฟัง อินทิเม็กซ์

กรอกข้อมูลของท่านเพื่อรับสิทธิ

เข้ารับบริการตรวจการได้ยิน

โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

สาขา wk แก้เปลี่ยนเวลา 1
แผนที่ กรุณาคลิกที่ภาพ

ทดสอบการฟัง

และทดลองใส่เครื่องช่วยฟังรุ่น ZERENA

ที่ ศูนย์บริการ
เครื่องช่วยฟังอินทิเม็กซ์
สาขา วิสุทธิกษัตริย์

กรุณากรอกข้อมูล

HD 3 R

เรียนรู้เครื่องช่วยฟัง ZERENA

HD 4 R

ที่อยู่

146/2-3 ถนน วิสุทธิกษัตริย์, แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร ,กทม 10200

HD 2 R

ติดต่อ ศูนย์ฯ
สาขา วิสุทธิกษัตริย์