https://analytics.google.com/analytics/web/?authuser=2#/a29744284p281425186/admin/streams/table/2727640087

ศูนย์บริการ เครื่องช่วยฟัง อินทิเม็กซ์

ai-logo-intimex

Full Premium Package
ตรวจการได้ยินแบบพรีเมี่ยม เพื่อคุณคนพิเศษ...

การตรวจการได้ยิน เครื่องช่วยฟังประกันสังคม

ศูนย์บริการเครื่องช่วยฟังอินทิเม็กซ์

ตรวจการได้ยินด้วยความแม่นยำ

     นักแก้ไขการได้ยินของเรา พร้อมให้บริการ ตรวจการได้ยินแบบมีออาชีพ ด้วยเครื่องมือตรวจที่ครบวงจร ภายในห้องตรวจที่มีแผงอคูสติกป้องกันเสียงก้องเพื่อการลองเครื่องช่วยฟังได้อย่างสมบูรณ์แบบ

การได้ยินดี ทำให้ สุขภาพดี

Full Premium Package ตรวจการได้ยินแบบพรีเมี่ยม

     ศูนย์บริการเครื่องช่วยฟังอินทิเม็กซ์ ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการรณรงค์การตระหนักรู้เกี่ยวกับคามบกพร่องทางการได้ยิน ซึ่งส่งผลกระทบต่อร่างกาย จิตใจ และการดำรงชีวิต ให้ผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยินได้มีโอกาส

ผู้ที่สนใจ ลงทะเบียนตรวจการได้ยิน Full Premium Package ตรวจการได้ยินแบบพรีเมี่ยม จะได้

ตรวจสุขภาพช่องหู

การตรวจเพื่อดูสุขอนามัยภายในช่องหูบนจอภาพ และพิมพ์ภาพบนจอที่ท่านเห็น ให้ท่านกลับบ้าน เป็นที่ระลึก.

การตรวจความยืดหยุ่นของแก้วหู

เพื่อตรวจประสิทธิภาพการนำเสียง

การตรวจการได้ยิน

เพื่อทราบระดับความบกพร่องของการได้ยิน.

วิเคราะห์ผลการตรวจการได้ยินร่วมกัน

เพื่อหาทางช่วยเหลือการได้ยินที่บกพร่องไป ให้ได้ยินดีขึ้น.

ติดต่อศูนย์บริการเครื่องช่วยฟังอินทิเม็กซ์

เพื่อเข้ารับบริการตรวจการได้ยินและทดลองใส่เครื่องช่วยฟัง

ติดต่อ ศูนย์บริการเครื่องช่วยฟังอินทิเม็กซ์

แผนที่เดินทางมา ศูนย์ฯ