เกี่ยวกับ ศูนย์บริการ เครื่องช่วยฟัง อินทิเม็กซ์

ศูนย์บริการเครื่องช่วยฟังอินทิเม็กซ์ เป็นศูนย์เฉพาะทางการได้ยิน ตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2532 ด้วยเป้าหมายสูงสุดคือการมอบผลิตภัณฑ์ และการบริการทางการได้ยินแบบบูรณาการ ครอบคลุมการประเมินการได้ยิน เทคโนโลยีเพื่อการได้ยิน และการฟื้นฟูสมรรถภาพการฟัง ให้แก่ผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยินตั้งแต่ระดับน้อย (Mild) ถึงระดับรุนแรงมาก (Profound) ในทุกช่วงชีวิตตั้งแต่วัยเด็กเล็ก วัยเรียน วัยทำงาน จนถึงวัยสูงอายุ เพื่อมุ่งสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดี และเป็นส่วนหนึ่งของสังคมอย่างเท่าเทียม

กรอบแนวทางการให้บริการ (Framework of Care)

  1. การดูแลชั้นเลิศตลอดการเดินทางสู่คุณภาพการได้ยิน (Exclusive Care Solutions) เคียงข้างผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยินในระยะยาวเพื่อให้ผู้รับบริการและครอบครัวมีศักยภาพและความมั่นใจในการจัดการดูแลสุขภาพ .การได้ยินของตนเอง
  2. ผลิตภัณฑ์ปลอดภัยและคุณภาพสูง (Top Quality Hearing Solutions) รับรองโดยองค์การอาหารและยาของสหรัฐอเมริกา (US Food and Drug Administration) ของยุโรป Europe’s Medical Device Directive (93/42/EEC) และของประเทศออสเตรเลีย (Australian Therapeutic Goods Administration – TGA) นำเข้าเพื่อจำหน่ายในประเทศไทยผ่านสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา อย่างถูกต้อง

ทีมงานของศูนย์ฯ เชื่อมั่นว่าความเข้าใจ รูปแบบการใช้ชีวิต และความต้องการของผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยินและครอบครัวจะสามารถทำให้การประเมิน การเลือกเทคโนโลยีของเครื่องช่วยฟัง ประสาทหูเทียม รวมถึงอุปกรณ์ที่ รองรับความต้องการทางการสื่อสารในชีวิตประจำวันอื่นๆ เป็นไปอย่างราบรื่น มุ่งสู่คุณภาพการได้ยินที่ดีตลอดไป

Back to top