ใช้สิทธิประกันสังคมของท่านให้คุ้มค่าด้วยเครื่องช่วยฟังเทคโนโลยีสูง

กรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดสิทธิประกันสังคมเพิ่มเติม

ปัจจุบันคุณประกอบอาชีพอะไร
ปัจจุบันใช้เครื่องช่วยฟังอยู่หรือไม่
คุณสนใจเครื่องช่วยฟังให้กับผู้ใด
คุณต้องการให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกับผ่านช่องทางใด
หากให้เจ้าหน้าที่ติดต่อทางเบอร์โทรศัพท์คุณสามารถกำหนดเวลาที่สะดวกติดต่อกลับได้
 • - กรุณาเลือกช่วงเวลา -
 • 8.00น.-9.00น.
 • 9.00น.-10.00น.
 • 10.00น.11.00น.
 • 11.00น-12.00น..
 • 12.00น.-13.00น.
 • 13.00น. - 14.00น.
 • 14.00น. - 15.00น.
 • 15.00น. - 16.00น.
 • 16.00น. - 17.00น.
 • 17.00น. - 18.00น.
 • 18.00น. - 19.00น.
 • 19.00น. - 20.00น.

เพื่อให้ท่านมีโอกาสเข้าถึงเครื่องช่วยฟังเทคโนโลยีสูงขึ้น
รองรับความต้องการเฉพาะของท่านข้อหนึ่งข้อหนึ่งข้อใดหรือมากกว่า 1 ข้อ ดังต่อไปนี้
ต้องการฟังเสียงสนทนาทางโทรศัพท์ได้ชัดเจน
ต้องการติดตามการพูดคุยเวลาประชุมได้ดีขึ้น
ต้องการได้ยินและมีส่วนการสนทนากับเพื่อนบนโต๊ะอาหาร
ต้องการลดความกังวลเมื่อต้องเปลี่ยนสถานที่สนทนาจากที่เงียบไปที่มีเสียงอึกทึก
ต้องการฟังโทรทัศน์ชัดเจนโดยไม่ต้องเปิดเสียงดังรบกวนสมาชิกในครอบครัว

1. เพืยงแจ้งเจ้าหน้าที่ว่าท่านสนใจนำเครื่องช่วยฟังเทคโนโบยีสูงมาทดลองฟังเจ้าหน้าที่จะจัดเครื่องให้ท่านทดลองฟัง 3 รุ่นที่แตกต่างกันให้ท่านนำกลับมาฟังที่บ้านหรือที่ทำงานเพื่อดูว่าเครื่องรุ่นไหน ช่วยท่านให้มีคุณภาพการได้ยินดีขึ้นและช่วยท่านได้ตรงตามความต้องการของท่านมากน้อยเพียงใด
2.หากท่านสนใจเครื่องช่วยฟังเทคโนโลยีสูงขึ้นรุ่นไหน เจ้าหน้าที่จเเสนอโปรแกรม upgrade ในราคาพิเศษสำหรับท่าน

เครื่องช่วยพิงสำหรับคนมีปัญหาการได้ยิน สิทธิ์ประกันสังคม

1. ข้อบ่งขี้ทั่วไปของการใช้อุปกรณ์เครื่องช่วยฟัง

สูญเสียการได้ยิน ๒ หู และมีการได้ยินที่ยังคงเหลืออยู่ (Residual Hearing) ในหูข้างที่ได้ยินดีกว่าหลังสิ้นสุดการรักษาด้วยยา หรือการผ่าดัด โดยต้องระบุสาเหตุความจำเป็นที่เข้าได้กับลักษณะใด ลักษณะหนึ่ง ดังต่อไปนี้

– สามารถรักษาให้หายได้ด้วยยาหรือการผ่าตัด หรือมีข้อห้าม ใบการผ่าตัดหรือแพทย์ผู้รักษาพิจารณาแล้วว่าการผ่าตัดไม่เกิดประโยขบ์ หรือผู้ป่วยปฏิเสธการผ่าตัด

– สูญเสียการได้ยินแบบประสาทหูเสื่อมอย่างเฉียบพลับหลังการรักษา ด้วยยาอย่างต่อเนื่องมากกว่า 1๐๐ วับ

– การสูญเสียการได้ยินเป็นอุปสรรคต่อการสีอความหมาย และ การดำรงชีวิตประจำวัน หรือทำให้คุณภาพชีวิตลดลง

– การสูญเสียการได้ยินเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาภาษาและการพูด หรือมีความพิการซ้อน

2. ระดับการสูญเสียการได้ยิบที่เหมาะสมใบการใส่เครื่องช่วยฟัง ให้อยู่ในดุลยพินิจของโสต ศอ บาสีก แพทย์ ทั้งนี้ ต้องมีการสูญเสียการได้ยิน ทั้งสองข้างโดยข้างที่ดีกว่าจะต้องมีค่าเฉลี่ยของระดับการได้ยินทางอากาศ (Air Conduction Threshold) ของความถี่ 5๐๐, 1,๐๐๐ และ 2,๐๐๐ เฮิรตซ์ เท่ากับห่รือมากกว่า 4๐ เดชีเบล จากการตรวจวัดการได้ยิน ตามมาตรฐานวิขาชีพ

3. หลักเกณฑ์และมาตรฐานการขอรับค่าบ่ริการในการให้ปริการอุปกรณ์ เครื่องช่วยฟังคุณสมบัติของสถานพยาบาลต้องมีบุคลากร อุปกรณ์ เครื่องมือ สถานที่ มีการบริหารจัดการเป็นไปตามมาตรฐานที่ กำหนด

– เกณฑ์ในการใส่เครื่องช่วยพิง วิธีการตรวจการได้ยิน การเลือกและการประเมินเครื่องช่วยฟัง เป็นไปตามหลักเกณฑ์และมาตรฐาน ที่กำหนด โดยสถานพยาบาลต้องแสดงหลักฐานการตรวจการได้ยิน ผลการเสีอกและการประเมีบการทำงานของเครื่องช่วยฟัง เอกสาร การเซ็นรับเครื่องช่วยฟัง เอกสารการจัดซื้อรายการอุปกรณ์ เครื่องช่วยฟัง รวมทั้งหลักฐาน Sticker ที่ระบุรุ่น และเลขที่(serial number) ของเครื่องช่วยฟัง เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการ ตรวจสอบภายหลัง

– อายุการใช้งานเครื่องช่วยฟังอย่างน้อย 3 ปี และตรวจสอบ แล้วว่าเครื่องไม่สามารถใช้งานได้หรือไม่เหมาะสมกับการสูญเสียการได้ยิน

– หากเครื่องช่วยฟังสูญหาย ผู้มีสิทธิจะไม่สามารถใช้สิทธิได้

– สถานพยาบาลต้องมีการลงบันทึกข้อมูลในเวชระเบียบ เพื่อใช้สำหรับ การตรวจสอบหลังจ่าย (Post Audit) โดยในใบประวัติผู้รับบริการ (OPD Card) ประกอบด้วยข้อมูลสำคัญคือ

– ผลการตรวจ Otoscopy และผลการตรวจการได้ยินภายใน ๖ เดือน นับถึงวันที่ประเมินเครื่องช่วยฟัง

– เหตุผลความจำเป็นในการใส่เครื่องช่วยฟัง

– การแนะนำการใช้เครื่องช่วยฟัง

– การติดตามผลการใช้เครื่องช่วยฟัง

– จ่านวนเครื่องที่ใหักับผู้สูญเสียการได้ยินพร้อมทั้งลักษณะเฉพาะ ของแต่ละเครื่อง ได้แก่ ขนิดเครื่องช่วยฟัง

เครื่องช่วยฟังสำหรับ สิทธิ์ประกันสังคมคนมีปัญหาการได้ยินสำหรับผู้ใหญ่ราคาไม่เกิน 
1. เครื่องช่วยฟังแบบกล่อง ระบบดิจิตอล และการปรับแต่ง เสียงของเครื่องช่วยฟังด้วยทริมเมอร์หรือคอมพิวเตอร์ 9000 บาท *** ราคานี้รวมค่าบริการทาง การแพทย์ด้วย ๓,๐๐๐ บาท
 ระบบการทำงาน
– ใช้กับผู้พื่มิบีญหาการได้ยิบเท่ากับหรือมากกว่า 40 เดขิเบล
คุณสมบัติทางเทคนิค :
โดยวิเคราะห์ 2 cc Coupler ตามมาตรฐาน ANSI หรือ IEC
–   กำลังขยายสูงสุด 40 – 90 เดชิเบล
–  ช่วงความถี่ทตอบสนองตํ่าสุดไม่น้อยกว่า 100 – 600 Hz. สูงสุดไม่น้อยกว่า 3,000 Hz.
–   ความดังสงสุดไม,น้อยกว่า 100 เดขิเบล
    2 เครื่องช่วยฟังแบบกล่อง ระบบอนาล็อก และการปรับแต่ง เสียงของเครื่องช่วยฟังด้วยทริมเมอร์หรือคอมพิวเตอร์7000 บาท *** ราคานี้รวมค่าบริการทาง การแพทย์ด้วย ๓,๐๐๐ บาท
ระบบการทำงาน :
–   ใช้กับผู้ทีมีบัญหาการได้ยินเท่ากับหรือมากกว่า 40 เดขิเบล
คุณสมบัติทางเทคนิค :
ใดยวิเคราะห์ 2 CC Coupler ตามมาตรฐาน ANSI หรือ IEC
–   กำลังขยายสูงสุด 40 – 90 เดชิเบล
 
–  ช่วงความถี่ทตอบสนองตํ่าสุดไม่น้อยกว่า 100 – 600  Hz. สูงสุดไม่น้อยกว่า 3,000 Hz.
–   ความดังสูงสุดไม่น้อยกว่า 120 เดซิเบล
3.เครื่องช่วยฟังแบบทัดหลังใบหู ระบบดิจิตอล และการปรับแต่งเสียงของเครื่องช่วยฟังด้วยทริมเมอร์หรือคอมพิวเตอร์10000 บาท *** ราคานี้รวมค่าบริการทาง การแพทย์ด้วย ๓,๐๐๐ บาท
ระบบการทำงาน :
–   ใช้กับผู้ทีมีบัญหาการได้ยินเท่ากับหรือมากกว่า 40 เดขิเบล
คุณสมบัตทางเทคนิค :
โดยวิเคราะห์ 2 CC Coupler ตามมาตรฐาน ANSI หรือ IEC
–   กำลังขยายสูงสุด 40 – 90 เดขิเบล
–  ช่วงความถี่ทตอบสนองตํ่าสุดไม่น้อยกว่า 100 – 300 Hz. สูงสุดไม่น้อยกว่า 3,900 Hz.
–   ความดังสูงสุดไม่น้อยกว่า 110 เดขิเบล
 4 เครื่องช่วยฟังแบบใส่ใบช่องหู ระบบดิจิตอล และการปรับแต่งเสียง ของเครื่องช่วยฟังด้วยทริมเมอร์หรอคอมพิวเตอร์ 12400 บาท *** ราคานี้รวมค่าบริการทาง การแพทย์ด้วย ๓,๐๐๐ บาท
ระบบการทำงาน :
–   ใช้กับผู้ทีมีบัญหาการได้ยินเท่ากับหรือมากกว่า 40 เดขิเบล
คุณสมบัติทางเทคนิค :
โดยวิเคราะห์ 2 CC Coupler ตามมาตรฐาน ANSI หรือ IEC
–   กำลังขยายสูงสุด 30 – 70 เดขิเบล
– ช่วงความถี่ทตอบสนองตํ่าสุดไม่ น้อยกว่า 130 – 200 Hz. สูงสุดไม่น้อยกว่า 4,900 Hz.
–   ความดังสูงสุดไม่น้อยกว่า 100 เดขิเบล
 5 เครื่องช่วยฟังแบบนำเสียงผ่านกระดูกแบบหูเดียว  ระบบดิจิตอล และการปรับแต่งเสียง ของเครื่องช่วยฟังด้วยทริมเมอร์หรอคอมพิวเตอร์ 12400 บาท *** ราคานี้รวมค่าบริการทาง การแพทย์ด้วย ๓,๐๐๐ บาท
ระบบการทำงาน :
–   ใช้กับผู้ทีมีบัญหาการได้ยินเท่ากับหรือมากกว่า 40 เดขิเบล
คุณสมบัติทางเทคนิค :
โดยวิเคราะห์ 2 CC Coupler ตามมาตรฐาน ANSI หรือ IEC
–   กำลังขยายสูงสุดไม่ตำกว่า 60 เดขิเบล
– ช่วงความถี่ทตอบสนองตํ่าสุดไม่ น้อยกว่า 130  Hz. สูงสุดไม่น้อยกว่า 3,300 Hz.
–   ความดังสูงสุดไม่น้อยกว่า 120 เดขิเบล
arrow