html { -webkit-filter: grayscale(100%); -moz-filter: grayscale(100%); -ms-filter: grayscale(100%); -o-filter: grayscale(100%); filter: gray; filter: grayscale(100%); }
  • 23 พฤศจิกายน 2556
  • Written by
  

  

  แม้บริบททางสังคมในปัจจุบันจะเอื้อต่อการดำรงชีวิตของผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน หรือที่มักเรียกกันทั่วไปว่าคนหูหนวกมากขึ้นกว่าเมื่อก่อน โดยเฉพาะการได้รับโอกาสทางการศึกษาและการประกอบอาชีพ แต่...จะมีอะไรที่ดีไปกว่าการได้รับโอกาสกลับมาได้ยินเหมือนกับคนทั่วไป

 

 

  • 15 พฤศจิกายน 2556
  • Written by

เมื่อปลายปี พ..2550 กรม บัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ได้ออกประกาศประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมเกี่ยวกับหู โดยให้สิทธิแก่ข้าราชการในการเบิกจ่ายค่าเครื่องประสาทหูเทียมสำหรับการผ่า ตัดฝังประสาทหูเทียม  

  • 15 พฤศจิกายน 2556
  • Written by

การผ่าตัดฝังประสาทหูเทียมเริ่มเข้ามาในประเทศไทยตั้งแต่ประมาณ พ..2529 โดยทำที่คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาล จุฬาลงกรณ์เป็นแห่งแรก ปัจจุบันมีสถานพยาบาลที่มีการใช้เทคโนโลยีนี้หลายแห่ง